ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to: navigation, search

English


Ict curricula.jpg

ಮುನ್ನುಡಿ

ಪಕ್ಷಿನೋಟ

 1. ಪರಿಚಯ
 2. ಐಸಿಟಿಯ ಸ್ವರೂಪಗಳೇನು
 3. ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
 4. ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ
 5. ದೃಶ್ಯ ಶ್ರವ್ಯ ಸಂವಹನ
 6. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವಯಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಲಿಯಿರಿ

Level 1

 1. ಐಸಿಟಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಹಂತ 1
  1. ಫ್ರಿಜ್‌ಗಿಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ
  2. ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬಹುದು
  3. ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಗೆ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ
 2. ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತ 1
  1. ದತ್ತಾಂಶ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು
  2. ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
  3. ದತ್ತಾಂಶದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ನಕ್ಷೆ
  4. ಪಠ್ಯ ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ಮಾಡುವುದು
  5. ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತ 1ರ ಕಲಿಕೆಗೆ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ
 3. ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಹಂತ 1
  1. ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರ ಹಾಗು ಚಿತ್ರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು
  2. ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿ
  3. ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಹಂತ 1ರ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ
 4. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವಯಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಲಿಯಿರಿ ಹಂತ 1
  1. ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಕನಾಗ್ರಾಮ್‌
  2. ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ೧ನೇ ಹಂತದ ಗಣಿತವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ
   1. ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಿಸುವುದು
   2. ರೇಖೆಗಳು ಹಾಗು ಕೋನಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಿತಗೊಳ್ಳುವುದು
  3. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವಯಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಲಿಯಿರಿ ಹಂತ 1ರ ಕಲಿಕಾ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ

Level 2

 1. ಐಸಿಟಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಹಂತ 2
  1. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು
  2. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಹಿಂದಿರುವ ಮಾನವನ ಕಥೆ
  3. ಹಂತ 2ರ ಕಲಿಕಾ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ
 2. ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತ 2
  1. ಕಂಬಸಾಲು ಹಾಗು ಅಡ್ಡಸಾಲುಗಳು
  2. ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹಾಗು ವಿನ್ಯಾಸಗಳು
  3. ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತ 2ರ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ
 3. ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಹಂತ 2
  1. ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಥೆಗಳು ಹಾಗು ಹಾಡುಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ
  2. ಅನಿಮೇಶನ್‌ಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ
  3. ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಹಂತ 2ರ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ
 4. ಧ್ವನಿ ದೃಶ್ಯ ಸಂವಹನ ಹಂತ2
  1. ಧ್ವನಿ ಕಥೆ ಹೇಳುವುದು
  2. ಕಥೆ ಹೇಳಲು ಶಬ್ದ ಹಾಗು ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
  3. ಧ್ವನಿ ದೃಶ್ಯ ಸಂವಹನ ಹಂತ2ರ ಕಲಿಕಾ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ
 5. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವಯಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ಹಂತ2
  1. ಕೆಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್‌ ಭೂಪಟ
  2. ೨ನೇ ಹಂತದ ಗಣಿತವನ್ನು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವೇಷಿಸಿ
   1. ತ್ರಿಭುಜದ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವುದು
   2. ಸಮಮಿತಿಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು
  3. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವಯಕಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ಹಂತ2ರ ಕಲಿಕಾ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ

Level 3

 1. ಐಸಿಟಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಹಂತ 3
  1. ನಮ್ಮನ್ನು ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ
  2. ಜಾಗತಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ
  3. ನನಗೆ ಹೊಸ ವಿಳಾಸವಿದೆ
  4. ಐಸಿಟಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಹಂತ 3ರ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ
 2. Data representation and processing level 3
  1. Spreadsheet for data analysis
  2. Multi page text document
  3. Level 3 learning check list
 3. Communication with graphics level 3
  1. Making comic strips
  2. Making posters
  3. Level 3 learning check list
 4. Audio visual communication level 3
  1. Make an audio book
  2. Make a read aloud audio visual book
  3. Level 3 learning check list
 5. Educational applications for learning your subjects level 3
  1. The globe on your table with Marble
   1. Playing with the globe
   2. Precipitation, weather and climate
   3. Local weather and climate patterns
  2. Explore maths with Geogebra 3
   1. Learning about quadrilateral properties
   2. How to make Geogebra dynamic?
  3. Learning science with different technology tools
  4. Level 3 learning check list
 6. Concluding remarks
 7. Additional readings
  1. Science, Technology and Society
  2. Ethics of technology


 1. Questions & Answers

Have a question? Why not ask the very textbook that you are learning from?

Further Reading