ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ/೨ನೇ ಹಂತದ ಗಣಿತವನ್ನು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವೇಷಿಸಿ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

English

ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ
ಕೆಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್‌ ಭೂಪಟ ೨ನೇ ಹಂತದ ಗಣಿತವನ್ನು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ತ್ರಿಭುಜದ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವುದು


ಉದ್ದೇಶಗಳು

  1. ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾನಂತಹ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಪರಿಸರದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
  2. ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ವಿಭಿನ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗುವುದು
  3. ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾನೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಗಣಿತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾ ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು.

ಮುಂಚೆಯೇ ಇರಬೇಕಾದ ಕೌಶಲಗಳು

  1. ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ
  2. ಪ್ರೊಗ್ರಾಮೆಬಲ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ
  3. ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ನೀಡಲಾದ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಆಟವಾಡಲು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು

ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು

  1. ನೀವು ರಚಿಸಿದ ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕಡತಗಳು
  2. ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ರಚಿಸಿದ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

  1. ಚಟುವಟಿಕೆ ೧- ತ್ರಿಭುಜದ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವುದು
  2. ಚಟುವಟಿಕೆ ೨- ಸಮಮಿತಿಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು