ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ/ಸಮಮಿತಿಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

English

ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ
ತ್ರಿಭುಜದ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವುದು ಸಮಮಿತಿಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವಯಕಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ಹಂತ2ರ ಕಲಿಕಾ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ


ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ನೊಂದಿಗೆ ಸಮ್ಮಿತಿಯನ್ನು ಅನ್ವಷಣೆ
ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ವಸ್ತುಗಳ ಸಮ್ಮಿತಿ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮತ್ತು ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು.

ಉದ್ದೇಶಗಳು

 1. ಪರಿಭ್ರಮಣ ಮತ್ತು ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಪ್ರತಿಫಲನವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವುದು
 2. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮಿತಿಯ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ರೇಖಾಚಿತ್ರ
 3. ದೃಷ್ಟಿ ನೀಡಿದ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿತಿಯ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು
 4. ಸಮ್ಮಿತೀಯ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮಿತೀಯ ವಸ್ತುಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ

ಮುಂಚೆಯೇ ಇರಬೇಕಾದ ಕೌಶಲಗಳು

 1. ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಅನ್ವಯಕ ಮತ್ತು ಟೂಲ್ ಬಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತತೆ
 2. ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ - ರೇಖೆ, ರೇಖಾಖಂಡ, ಕೋನಗಳ ಅಳತೆ, ಭಾಗಗಳ ಮಾಪನ, ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು.

ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕಿವೆ

 1. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಹಾಗು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌
 2. ಉಬುಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌
 3. ಉಬುಂಟು ಕೈಪಿಡಿ
 4. ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕೈಪಿಡಿ
 5. ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕಡತಗಳು
 6. ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ಶಾಟ್‌ ಕೈಪಿಡಿ

ನೀವು ಯಾವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ

 1. ಗಣಿತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕಡತಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 2. ಪಠ್ಯ ದಸ್ತಾವೇಜಿನಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗಣಿತದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸುವುದು.

ವಿವರವಾದ ಹಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವಿವರಣೆ

ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇತೃತ್ವದ ಚಟುವಟಿಕೆ

ಭಾಗ ೧ - ಸಮಮಿತಿ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಸಾಲುಗಳ ಸಮ್ಮಿತಿಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಸಮಮಿತಿಯಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ:

 1. ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು
 2. ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರವನ್ನು ಸಮಮಿತಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಮಮಿತಿಯ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದು?

ಭಾಗ 2 - 2D ಮತ್ತು 3D ನಲ್ಲಿ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮಗೆ ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ:

 1. ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ತಿರುಗುವಿಕೆ
 2. ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮತ್ತು ತಿರುಗುವ
 3. ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು
 4. ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು

ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಹೇಗೆ ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಬಳಸಿಕೊಂಡು 3D ದೃಶ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಭಾಗ 1 - ಸಮ್ಮಿತಿ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ರೇಖಾಚಿತ್ರ

 1. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಮ್ಮಿತಿಯ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಬಹುದು
 2. ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾನೊಂದಿಗೆ ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹಲವಾರು ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಆ ಅಂಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿತಿಯ ಅಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಭಾಗ 2 - ಪ್ರತಿಫಲನ ಮತ್ತು ತಿರುಗುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮ್ಮಿತಿಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು

 1. ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮತ್ತು ತಿರುಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೇಖೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವ ರೂಪಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ.
 2. ನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ.

ಪೋರ್ಟ್‌ಪೋಲಿಯೋ

ನಿಮ್ಮ ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು ಪೋರ್ಟಪೋಲಿಯೋದ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತವೆ.