ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ/ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವಯಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಲಿಯಿರಿ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

English

ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ
ದೃಶ್ಯ ಶ್ರವ್ಯ ಸಂವಹನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವಯಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ಐಸಿಟಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಹಂತ 1
ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಂಕ ಕಲಿಕೆ

ಈ ಘಟಕವು ಏನು?

ಪಠ್ಯ, ಚಿತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಆಡಿಯೊವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಐಸಿಟಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದೆಂದು ನೀವು ಪ್ರತಿ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ನನ್ನ ವಿಷಯ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐಸಿಟಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದೆ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅನಿಮೇಷನ್ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗಿರಬಹುದು. ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಐಸಿಟಿಯ ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಹಲವು ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಜ್ಯಾಮಿತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಲಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅನ್ವಯಕಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ನಕ್ಷೆಗಳು ಇವೆ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಅಥವಾ ಆಡಿಯೋ ದೃಶ್ಯ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಅನ್ವಯಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳು ಸಹ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ನೀವು ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಅನ್ವಯಕಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಯುವಿರಿ. ಅದು ಏನು ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದೇ? ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ವಿವಿಧ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವಯಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.

ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು:

 1. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಉಪಕರಣದ ವಿಭಿನ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವುದು
 2. ಬಹು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ / ಸಮಾನವಾದ ಅನ್ವಯಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ
 3. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಉಪಕರಣದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು
 4. ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲಿಯಿರಿ

ಈ ಘಟಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ

ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲಿನ ಘಟಕಗಳು, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಡಿಯೋ ದೃಶ್ಯ ಸಂವಹನವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಮೂರು ಹಂತಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವಯಕಗಳ ಮೇಲಿನ 6-8 ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಷಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಹಂತಗಳಿವೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ವಿವಿಧ ಅನ್ವಯಕಗಳಿಗೆ (ಕನಾಗ್ರಾಮ್, ಮಾರ್ಬಲ್ ಅಥವಾ PhET ನಂತಹ) ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಅದೇ ಅನ್ವಯಕ (ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ) ದ ವಿವಿಧ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 1. ಹಂತ ೧ - ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ಗಣಿತ ಕಲಿಕೆ ೧
 2. ಹಂತ ೧ - ಕನಾಗ್ರಾಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶ ಕಟ್ಟುವುದು
 3. ಹಂತ ೨ - ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ಗಣಿತ ಕಲಿಕೆ ೨
 4. ಹಂತ ೨ - ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್‌ ಅಟ್ಲಾಸ್‌ ಕೆಜಿಯೋಗ್ರಾಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಲಿಕೆ
 5. ಹಂತ ೩- ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ಗಣಿತ ಕಲಿಕೆ ೩
 6. ಹಂತ ೩- ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್‌ ಗ್ಲೋಬ್‌ ಮಾರ್ಬಲ್‌ ಒಂದಿಗೆ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಲಿಕೆ
 7. [[ICT_student_textbook/Learning_science_with_different_technology_tools|7. ಹಂತ ೩ - ವಿವಿಧ ತಂತ್ರ್ಯಜ್ಞಾನ ಪರಿಕರಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಲಿಕೆ]