ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ/ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಹಂತ 2ರ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

English

ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ
ಅನಿಮೇಶನ್‌ಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಹಂತ 2ರ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ ದೃಶ್ಯ ಶ್ರವ್ಯ ಸಂವಹನ ಹಂತ2


ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ

  1. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಾ ಅನ್ವಯಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸುವುದು ಎಂದು ನಾನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ?
  2. ಕಥಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
  3. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪಠ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಡತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಅಥವಾ ಹಾಡಿಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿವರಿಸಲು ನನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಂಘಟಿಸಬಹುದೇ?
  4. ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ?
  5. ಅನಿಮೇಷನ್‌ಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಯೆ?
  6. ನಾನು ಸರಳ ಅನಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು?
  7. ನಾನು ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಸಂವಹನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ?