ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ/ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತ 2ರ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to: navigation, search

English

ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ
ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹಾಗು ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತ 2ರ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಹಂತ 2


ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ

  1. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ದಾಖಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು?
  2. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆಟವಾಡುವುದು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
  3. ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು?
  4. ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ದತ್ತಾಂಶ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು?
  5. ಕೋಷ್ಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಏಕೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆಯೇ?
  6. ನಾನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದೇ?
  7. ಚಾರ್ಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಠ್ಯ ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ನಾನು ಸೇರಿಸಬಹುದೇ?