ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ/ಕಥೆ ಹೇಳಲು ಶಬ್ದ ಹಾಗು ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

English

ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ
ಧ್ವನಿ ಕಥೆ ಹೇಳುವುದು ಕಥೆ ಹೇಳಲು ಶಬ್ದ ಹಾಗು ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಧ್ವನಿ ದೃಶ್ಯ ಸಂವಹನ ಹಂತ2ರ ಕಲಿಕಾ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ


ಕಥೆ ಹೇಳಲು ಶಬ್ದ ಹಾಗು ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಧ್ವನಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಧ್ವನಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ನೀವು ಕಲಿಯುವಿರಿ.

ಉದ್ದೇಶಗಳು

 1. ಕಥೆ ಹೇಳಲು ಶಬ್ದ ಹಾಗು ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು
 2. ಕಡತಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಡತಗಳಂತೆ ಮುದ್ರಣಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಲಿಸುವುದು
 3. ಶ್ರವಣ ಸಂವಹನವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಮುಂಚೆಯೇ ಇರಬೇಕಾದ ಕೌಶಲಗಳು

 1. ಐಸಿಟಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
 2. ಕಡತಗಳು ಮತ್ತು ಕಡತಕೋಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು
 3. ಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು (ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಆಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡರ್)

ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕಿವೆ

 1. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಹಾಗು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌
 2. ಉಬುಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌
 3. ಮುದ್ರಣದ ಸಾಧನ
 4. ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳು
 5. ಅಡಾಸಿಟಿ ಕೈಪಿಡಿ

ನೀವು ಯಾವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ

 1. ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಲು ಬಹು ಮುದ್ರಣದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ
 2. ಕಡತಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣಗಳನ್ನು (ಆಡಿಯೊ ಫೈಲ್‌ಗಳು) ಆಯೋಜಿಸುವುದು
 3. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು
 4. ಅಡಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಧ್ವನಿ ಸಂಪಾದನೆ

ವಿವರವಾದ ಹಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವಿವರಣೆ

ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇತೃತ್ವದ ಚಟುವಟಿಕೆ

ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮಗೆ "ಟೌನ್ ಮೌಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರಿ ಮೌಸ್ನ" ಕಥೆಯನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ. ನಂತರ ಅವರು ಸೇರಿಸಿದ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಥೆಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ ನೀವು ಗಮನಿಸುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ. ಆಡಾಸಿಟಿ ಎಂಬ ಅನ್ವಯಕದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪದಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿವೆಯೇ? ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದದ್ದು? ಪದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ?

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

 1. ಹಿಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಧ್ವನಿ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನೀವು ನಿರೂಪಿಸಿರುವ ತುಣುಕುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಆಡಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
 2. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ಪೋರ್ಟ್‌ಪೋಲಿಯೋ

 1. ಮೂಲ ಧ್ವನಿ ತುಣುಕುಗಳು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣಗಳು
 2. ಸಂಪಾದಿತ ಅಡಾಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪಾದಿತ ಧ್ವನಿ ಕಡತಗಳು