ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ/ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಥೆಗಳು ಹಾಗು ಹಾಡುಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

English

ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ
ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಹಂತ 2 ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಥೆಗಳು ಹಾಗು ಹಾಡುಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ ಅನಿಮೇಶನ್‌ಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ

ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಥೆಗಳು ಹಾಗು ಹಾಡುಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ
ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವಿರಿ.

ಉದ್ದೇಶಗಳು

 1. ಕಥೆಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು
 2. ಭಾಷಾ-ಭಾಷೆಯ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಬಹು ಭಾಷಾ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು
 3. ಒಂದು ಪಿಕ್ಷನರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಬ್ದಕೋಶದ ವಿಸ್ತರಣೆ
 4. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಸಂವಹನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಮುಂಚೆಯೇ ಇರಬೇಕಾದ ಕೌಶಲಗಳು

 1. ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸುವುದು
 2. ಪಠ್ಯ ಸಂಪಾದಕನೊಂದಿಗಿನ ಪರಿಚಿತತೆ - ಮೂಲಭೂತ ಪಠ್ಯ ನಮೂದು, ದಸ್ತಾವೇಜಿಗೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು
 3. ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಟೈಪಿಂಗ್

ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕಿವೆ

 1. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಹಾಗು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌
 2. ಉಬುಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌
 3. ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಮೊಬೈಲ್‌, ಜೋಡುಕಗಳು
 4. ಉಬುಂಟು ಕೈಪಿಡಿ
 5. ಲಿಬ್ರೆ ಆಫೀಸ್‌ ಕೈಪಿಡಿ
 6. ಫ್ರೀಪ್ಲೇನ್‌ ಕೈಪಿಡಿ
 7. ಟಕ್ಸ್‌ಪೇಂಟ್‌ ಕೈಪಿಡಿ
 8. ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ
 9. ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಕಥೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಉಳಿಸುವುದು

ನೀವು ಯಾವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ

 1. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಾ ಉಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 2. ಅನ್ವಯಕ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದು
 3. ಚಿತ್ರ ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯದೊಂದಿಗೆ ರಚಿಸುವುದು

ವಿವರವಾದ ಹಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವಿವರಣೆ

ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇತೃತ್ವದ ಚಟುವಟಿಕೆ

 1. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ "ಟೌನ್ ಮೌಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರಿ ಮೌಸ್" ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಬಹುದು. ನಂತರ ವಿವರಿಸಲು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಣ್ಣ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಕಥೆಯ ಪಠ್ಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಕಡತಕೋಶದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
 2. ನೀವು ವಿಭಿನ್ನ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.
 3. ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಟಕ್ಸ್ ಪೇಂಟ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ.
 4. ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಪಠ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
 5. ಕಥೆಯ ಪರ್ಯಾಯ ಅಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಚಿತ್ರ ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕದ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
 6. ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಚಿತ್ರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಚಿತ್ರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲು ಇತರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

 1. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿವರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ 4 ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು 4 ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ.
 2. ಯಾವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಬಹುದು, ಬಣ್ಣ ತುಂಬ ಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಪಠ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.
 3. ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿ - ಇದು ಮರದ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಸರೋವರ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅವರು ನಿರೂಪಿಸುವಂತೆ ನೀವು ಕಥೆಯ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹಾಡಲು ಅಥವಾ ನಿರೂಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕೇಳಿ. ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯದ ಹಾಡನ್ನು ವಿವರಿಸಬಹುದು.

ಪೋರ್ಟ್‌ಪೋಲಿಯೋ

 1. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿವರಣೆಗಳು
 2. ಚಿತ್ರದ ಸಂಪುಟಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಡಿನ ಡಿಜಿಕರಿಸಿದ ಪಠ್ಯ
 3. ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಚಿತ್ರ ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕ