Changes

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
Line 58: Line 58:  
[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/%E0%B2%AD%E0%B2%BE%E0%B2%B0%E0%B2%A4%E0%B3%80%E0%B2%AF_%E0%B2%AD%E0%B2%BE%E0%B2%B7%E0%B2%BE_%E0%B2%AD%E0%B3%8B%E0%B2%A6%E0%B2%A8%E0%B3%86%E0%B2%AF_%E0%B2%AC%E0%B2%97%E0%B3%86%E0%B2%97%E0%B2%BF%E0%B2%A8_%E0%B2%8E%E0%B2%A8%E0%B3%8D.%E0%B2%B8%E0%B2%BF.%E0%B2%8E%E0%B2%AA%E0%B3%8D_%E0%B2%AA%E0%B3%8A%E0%B2%B6%E0%B3%80%E0%B2%B7%E0%B2%A8%E0%B3%8D_%E0%B2%AA%E0%B3%87%E0%B2%AA%E0%B2%B0%E0%B3%8D ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಬೋಧನೆ ಬಗೆಗಿನ ಎನ್.ಸಿ.ಎಫ್ ಪೊಶೀಷನ್ ಪೇಪರ್ ]
 
[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/%E0%B2%AD%E0%B2%BE%E0%B2%B0%E0%B2%A4%E0%B3%80%E0%B2%AF_%E0%B2%AD%E0%B2%BE%E0%B2%B7%E0%B2%BE_%E0%B2%AD%E0%B3%8B%E0%B2%A6%E0%B2%A8%E0%B3%86%E0%B2%AF_%E0%B2%AC%E0%B2%97%E0%B3%86%E0%B2%97%E0%B2%BF%E0%B2%A8_%E0%B2%8E%E0%B2%A8%E0%B3%8D.%E0%B2%B8%E0%B2%BF.%E0%B2%8E%E0%B2%AA%E0%B3%8D_%E0%B2%AA%E0%B3%8A%E0%B2%B6%E0%B3%80%E0%B2%B7%E0%B2%A8%E0%B3%8D_%E0%B2%AA%E0%B3%87%E0%B2%AA%E0%B2%B0%E0%B3%8D ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಬೋಧನೆ ಬಗೆಗಿನ ಎನ್.ಸಿ.ಎಫ್ ಪೊಶೀಷನ್ ಪೇಪರ್ ]
   −
==ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಾರ್ಯಗಾರ-೧ ಜೂನ್ 29 ರಿಂದ ಜುಲೈ 3, 2015==
+
=ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಾರ್ಯಗಾರ-೧ ಜೂನ್ 29 ರಿಂದ ಜುಲೈ 3, 2015=
 
===ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ===
 
===ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ===
 
#[https://docs.google.com/forms/d/1z_ZuDNNOh1JWZqPsdY6-UUdF9JwjDur0tSLxVyoEjvI/viewform  ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ]
 
#[https://docs.google.com/forms/d/1z_ZuDNNOh1JWZqPsdY6-UUdF9JwjDur0tSLxVyoEjvI/viewform  ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ]

Navigation menu