ಗಣಿತ: ವಿಶಯಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search
See in English


1.1 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

 1. ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
 2. ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿಧಗಳು
 3. ಗಣಿತ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೂಲಭೂತ ನಿಯಮಗಳು
 4. ಸಂಕೀರ್ಣಗಳ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು
 5. ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು
 6. ದಶಮಾಂಶಗಳು
 7. ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಸಮಾನುಪಾತ
 8. ಶ್ರೇಢಿಗಳು
 9. ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
 10. ಕ್ರಮಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಿಕಲ್ಪಗಳು

1.2 ಗಣಗಳು

 1. ಗಣಗಳು
 2. ಗಣಗಳು ಮೇಲಿನ ಕ್ರೀಯೆಗಳು

Unit 2 - ಬೀಜಗಣಿತ

 1. ಬೀಜಗಣಿತದ ಪರಿಚಯ
 2. ನಕ್ಷೆಗಳ ಪರಿಚಯ
 3. ಸಮೀಕರಣಗಳ ಪರಿಚಯ
 4. ಸರಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು
 5. ಏಕಕಾಲಿಕ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು
 6. ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳು
 7. ಕರಣಿಗಳು

ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು

 1. ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು
 2. ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಗುಣಾಕಾರ
 3. ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ
 4. ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಶೂನ್ಯತೆ
 5. ಮ .ಸಾ. ಅ ಮತ್ತು ಲ. ಸಾ. ಅ
 6. ಭಾಗಾಕಾರ

ಘಟಕ 3 - ರೇಖಾಗಣಿತ

 1. ರೇಖಾಗಣಿತದ ಪರಿಚಯ
 2. ಯೂಕ್ಲೀಡ್ ರೇಖಾಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ
 3. ಬಿಂದುಗಳು ಮತ್ತು ರೇಖೆಗಳು
 4. ಕೋನಗಳು
 5. ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ
 6. ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳು
 7. ಚತುರ್ಭುಜಗಳು
 8. ವೃತ್ತಗಳು
 9. ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ
 10. ಕ್ಷೇತ್ರಗಣಿತ
 11. ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖಘನಾಕೃತಿ

ಘಟಕ 4 - ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿ

 1. ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿ

ಘಟಕ 5 - ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯತೆ

 1. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ
 2. ಮಾಹಿತಿಯ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೀಕರಣ
 3. ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವರಣೆ - ಆವರ್ತಾಂಕ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ,ಚಾರ್ಟ್ಸ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆಗಳು
 4. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಪನಗಳು
 5. ಹರವಿನ ಮಾಪನಗಳು
 6. ಸಂಭವನೀಯತೆ

ಘಟಕ 6 - ವಾಣಿಜ್ಯ ಗಣಿತ

 1. ಪರಿಚಯ
 2. ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ
 3. ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ
 4. ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ
 5. ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ
 6. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್