ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ/ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

English

ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ
ದತ್ತಾಂಶ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ಜೋಡಿಸುವುದು ದತ್ತಾಂಶದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ನಕ್ಷೆ


ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿಸುವುದು
ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ , ದತ್ತಾಂಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹಾಗು ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸುವುದು ಎಂದು ನೋಡುವಿರಿ.

ಉದ್ದೇಶಗಳು

 1. ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಬಹುದು.
 2. ದತ್ತಾಂಶದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಗುರುತಿಸುವುದು.
 3. ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸುವುದು.
 4. ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯುವುದು.

ಮುಂಚೆಯೇ ಇರಬೇಕಾದ ಕೌಶಲಗಳು

 1. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವುದು
 2. ಕಡತಕೋಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಹಾಗು ಕಡತಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು.
 3. ಸರಿಯಾದ ಅನ್ವಯಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಕಡತವನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು
 4. ಕೀಲಿಮಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುವುದು.

ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕಿವೆ

 1. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಹಾಗು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌
 2. ಉಬುಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌
 3. ನಕ್ಷೆ ಹಾಗು ಚಿತ್ರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶ
 4. ಉಬುಂಟು ಕೈಪಿಡಿ
 5. ಲಿಬ್ರೆ ಆಫೀಸ್‌ ರೈಟರ್‌ ಕೈಪಿಡಿ
 6. ಟಕ್ಸ್‌ ಟೈಪಿಂಗ್‌ ಕೈಪಿಡಿ
 7. ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ ಕೈಪಿಡಿ

ನೀವು ಯಾವ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ

 1. ಹಲವು ಕಡತಗಳನ್ನು ಹಲವು ಅನ್ವಯಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಯುವುದು
 2. ಪಠ್ಯ ನಮೂದು (ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳು)
 3. ಕಡತಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಹಾಗು ಬಳಕೆ

ವಿವರವಾದ ಹಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವಿವರಣೆ

ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇತೃತ್ವದ ಚಟುವಟಿಕೆ

 1. ಯಾವುದೇ ದತ್ತಾಂಶ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ದತ್ತಾಂಶ ಅಂಶವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಬಹುದು.
 2. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವು ಮಸಾಲೆಗಳಾಗಿದ್ದು - ಇಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶ ಅಂಶಗಳು ಬಣ್ಣ, ವಾಸನೆ, ಗಾತ್ರ, ವಿನ್ಯಾಸ, ಆಕಾರ, ರುಚಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಾಸನೆ "ಸೌಮ್ಯ", "ಬಲವಾದ", "ಯಾವುದೇ ವಾಸನೆ" ನಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
 3. ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ, ನಕ್ಷೆಯು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಭಾಷೆಯ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಅಂಶಗಳು, ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪ್ರದೇಶ, ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಭಾಷೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ನಕ್ಷೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
 4. ಒಮ್ಮೆ ದತ್ತಾಂಶ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಪಟಗಳು ಅಥವಾ ನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯತ್ನಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಚಿತ್ರಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ (ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯ ದಸ್ತಾವೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು).

 1. ದತ್ತಾಂಶ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ: ದತ್ತಾಂಶ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ:
  1. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲಾದ ಆಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ - ಇವುಗಳು ಸಾಂಬಾರ್, ಅಕ್ಕಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಚಿತ್ರಾಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಂತೆ ರೂಪಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆಹಾರ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ.
  2. ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಾಡನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಮತ್ತು ರೂಪಿಸಿ. ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೇಳುತ್ತೀರಿ, ನೀವು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ.
  3. ನಿಮ್ಮ ವರ್ಗದ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ
  4. ನಿಮ್ಮ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ
  5. ನಿಮ್ಮ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ
 2. ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ: ಸಮೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಹೋಗಿ. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ: ಮನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕದ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ.
 3. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ವಸ್ತು: ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು.
 4. ಅಡುಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಆಮ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ (ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ)
 5. ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರೊಫೈಲ್ : ನಿಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿಯಿಂದ 3-4 ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
  1. ಪತ್ರಿಕೆಯ ದಿನಾಂಕ.
  2. ದಿನ
  3. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ.
  4. ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಯ ಬೆಲೆ.
  5. ಸಂಪಾದಕರ ಹೆಸರು.
  6. ಕಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ / ಆಟಗಳು / ಪದಬಂಧ.
  7. ಸಂಪಾದಕರ ಪತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ.
  8. ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ.
 6. ಪ್ರಪಂಚದ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು: ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಧ್ವಜಗಳ ಸಂಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ, ಬಣ್ಣ, ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಈ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು..
 7. ನಮ್ಮ ಐಸಿಟಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು: ಶಾಲಾ ಲ್ಯಾಬ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಕಡತಗಳ ಗಾತ್ರ, ಕಡತದ ಪ್ರಕಾರ, ಅದನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನ್ವಯಕ ಮತ್ತು ಈ ಕಡತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದೆಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ.
 8. ಇನ್ಫೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾಡುವುದು
  1. ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದ ನಕ್ಷೆ ರಚಿಸಿ
  2. ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಇನ್ಫೋಗ್ರಾಫಿಕ್ (ಸ್ಕೆಚ್) ಅನ್ನು ಮಾಡಿ - ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಆಟದ ಮೈದಾನ, ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ
  3. ಇನ್ಫೋಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ.

ಪೋರ್ಟ್‌ಪೋಲಿಯೋ

 1. ನಿಮ್ಮ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ, ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ (ಇದು ನಿಮ್ಮ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಫೋಟೋಗಳಾಗಿರಬಹುದು)
 2. ನಿಮ್ಮ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕಾಗದ ಮತ್ತು ಪೆನ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಕರಿಸಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಂತರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಚಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಯುವಿರಿ.
 3. ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು; ಇದು ಕೈಬರಹದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಕರಿಸಿರಬಹುದು. ನಂತರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಕ್ಷೆಯ ಅಥವಾ ಪಠ್ಯ ದಾಖಲೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಬಹುದು.
 4. ಇನ್ಫೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.