ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲಿಕಾ ಸಮುದಾಯ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 3 ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 2 ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 21 2019

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Revision as of 04:12, 12 December 2019 by Anand (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ರದ್ದುಮಾಡಲಾದ ಕಾರಣ ಈ ಪುಟವನ್ನು ಅಳಿಸ ಬೇಕು