ಸದಸ್ಯ:Suhas

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಗಣಿತವು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತರ ಶಾಖೆಗಳಾದ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ, ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸಹ ವಿಜ್ಞಾನದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಸಹ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಗಣಿತದ ಬಳಕೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಂತೂ ನಮಗೇ ತಿಳಿಯದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಣಿತವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.


ಗಣಿತ ಜಾಲತಾಣದ ಮುಖಪುಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ

ಈ ಜಾಲ ಪುಟವು ಗಣಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ


ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಣಿತದ ಇತಿಹಾಸ

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಗಣಿತದ ಇತಿಹಾಸ

ಗಣೀತದಲ್ಲಿನ ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳು

ಗಣಿತದ ಸ್ವಭಾವಗಳು

ಗಣಿತದ ತತ್ವಗಳು

ತತ್ವಗಳು

ಗಣಿತವನ್ನೇಕೆ ಕಲಿಸಬೇಕು

ಗುರಿ/ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳು

ಕಲಿಕೆಯ ಮಾಪನಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚ

NCF

SCF

Position Paper

ಪೀಠಿಕೆ

ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಗಣಿತವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ

ಕಲಿಯುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುವಿಕೆ

ವಿಧಾನಗಳು

ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಲಕ್ಷಣ

ಗಣಿತದ ಭಾಷೆ

ಸಮಸ್ಯಾ ಪೂರಣ ಮತ್ತು ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ

ಸಂಖ್ಯಾಪದ್ದತಿ

ಬೀಜಗಣಿತ

ರೇಖಾಗಣಿತ

ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕ್ಷೇತ್ರಗಣಿತ

ಗಣಗಳ ಪರಿತಿಚಯಯ

ತ್ರಿಕೊನಮಿತಿ

ಸಂಭವನೀಯತೆ

ಶ್ರೇಢಿಗಳು

ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ

ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ತತ್ವಗಳು

ಅಧ್ಯಾಯ ರಚನೆ

ವಿವಿಧ ಅಭಾಸಗಳ ಮಹತ್ವ

NCERT & other publications

(1st to 10th classes TM/EM/UM)

ವಿದಿಯೋಗಳು

ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ

ಅಧ್ಯಾಯಗಳು

nroer

siet

ಇತರೆ ಕೊಂಡಿಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನ ಜರ್ನಲ್ ಗಳು

Nature of CCE

Purpose of CCE

Tools of CCE

Formative assessment-tools

Summative assessment

Blue print

Test items

Research papers and articles

state/ national level training

seminars

NGOs

teachers

intellectual and subject forums

from the field

from schools and society

organising field trips - organising field trips

exhibitions

projects, projects, projects, projects,

activities

inspire

exhibits

chronological listing of discoveries and inventions

Mathematics

 1. History
 2. Nature and philosophy
 3. Curriculum and syllabus (vision, why teach mathematics, objectives, academic standards, learning indicators)
 4. Text books
 5. Pedagogy - How children learn, Teaching learning strategies and approaches
 6. Areas/ Themes (number system, algebra, geometry, data interpretation and trigonometry)
 7. Assessment
 8. Resources (videos, teacher hand books and other modules)
 9. Teacher professional development, teacher reflections, teacher articles
 10. Organizations and forums
 11. Innovations (from the field, from schools)
 12. Students’ works