ಎರಡು ಕೋನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಒಳಗೊಂಡ ಬಾಹುವಿನ ತ್ರಿಭುಜದ ರಚನೆ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಹುವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತ್ರಿಭುಜದ ರಚನೆಯು ಎರಡು ಕೋನಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶಿಷ್ಟ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ರಚನೆಯು ಕೋ.ಬಾ.ಕೋ ಸರ್ವಸಮತೆಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದ್ದೇಶಗಳು:

  • ಎರಡು ಕೋನ ಮತ್ತು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಲು
  • ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಾಹು ಎರಡು ಕೋನಗಳ ನಡುವೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು

ಅಂದಾಜು ಸಮಯ:

೨೦ ನಿಮಿಷಗಳು

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ

ಬಿಂದು, ರೇಖೆಗಳು, ಕೋನಗಳು,ತ್ರಿಭುಜದ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನ

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಡಿಜಿಟಲ್: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲದ: ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್

Download this geogebra file from this link.


ವಿಧಾನ/ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

  • ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 2 ಕೋನಗಳು ಕೂಡಿದಾಗ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 180° ಆದರೆ, ನೀವು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದೇ?
  • ಕೇವಲ 2 ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೋನಗಳೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ರಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಇತರ ನಿಯತಾಂಕ ಯಾವುದು.
  • ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಹುವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದರೆ, 2 ಕೋನಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಾಧ್ಯ.
  • ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಾಹು ಒಳಗೊಂಡ ಬಾಹುವಾಗಿದ್ದರೆ, ಎಷ್ಟು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಾಧ್ಯ.

ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

  • ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಾಹುವನ್ನು ಏಕೆ ಒಳಗೊಂಡ ಬಾಹುವಾಗಿಯೇ ಸೇರಿಸಬೇಕು?
  • ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೋ, ಕೋ ಮತ್ತು ಬಾ ಗಳು ಕೋ.ಕೋ.ಬಾ, ಕೋ.ಬಾ.ಕೋ ಮತ್ತು ಬಾ.ಕೋ.ಕೋ. ಸರ್ವಸಮತೆ ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಿವೆ.