ಕನ್ನಡ: ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ).ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು

 1. ಕಣಜದಲ್ಲಿನ 1 ನೇತರಗತಿಯಿಂದ 10 ನೇತರಗತಿವರೆಗಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಕಿಕ್ಕಿಸಿರಿ
 2. 10ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ,ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿರಿ
 3. ಕಣಜದಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು


ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು

 1. ಎರಡನೇ ತರಗತಿ
 2. ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿ
 3. ಆರನೇ ತರಗತಿ-AT
 4. ಆರನೇ ತರಗತಿ- BT
 5. ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ-AT
 6. ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ- BT
 7. ಒಂಭತ್ತನೇ ತರಗತಿ-AT
 8. ಒಂಭತ್ತನೇ ತರಗತಿ-BT


ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು

 1. 06ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ-ಭಾಗ-1
 2. 06ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ-ಭಾಗ-2
 3. 07ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ
 4. 08ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ
 5. 10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ
 6. 11ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ
 7. 12ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆನ್ ಲೈನ್ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ