ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಿರಿ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

1.ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 2. हिंदी

ಪೀಠಿಕೆ

ಭಾರತವು ಭಾಷಿಕವಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ, ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರದೆ ಆದ ಜೀವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾಷಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾನವನು ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದೊದಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಕಲಿಕೆಯು ಅವರಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗಾಗಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Language learning is now widely recognized as having two objectives – one of communicative competencies and using language for learning. English is no different and the Position Paper on Teaching of English recommends a similar approach for the teaching of English. In the context of a country like India where there are multiple languages, English is not to be seen stand alone but in the context of multiple languages.

Yet another context in which the learning of English is being explored here is in the increasing use of digital technologies - also referred to as Information and Communication Technologies (ICT). ICT provide methods of creating and communicating in multiple formats and present new opportunities for building language competencies. Digital platforms also now make it possible to create multiple educational resources which can be offered to learners using multiple methods – combining physical and virtual means. This presents new possibilities and pathways for designing curricular materials and instructional design for learning English.

It is against this backdrop that this course on English learning has been developed. The course has been developed as a series of course modules focusing on building language competencies in English as well as using English for learning. These modules can be attempted in sequence or independently (assuming competencies required prior to that module have been reasonably attained).

ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು

 1. ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು/ಬಲಪಡಿಸುವುವು.
 2. ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯ ಆರಂಭಿಕವಾದ ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು - ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಬಹುಭಾಷಾವಾದದ ಪಾತ್ರ
 3. ಶಿಕ್ಷಕರ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಅವರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ತರಗತಿಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಳಸುವ ಕಲಿಕೆಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು
 4. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನ, ಹೊಸ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ, ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ಪೋಷಣೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶನವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು
 5. ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗೆ ಹಲವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಧನಗಳೊ‌ಂದಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ- H5P , 'ಓಪನ್ ಬೋರ್ಡ್' ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಠ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ, ಅನಿಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ದ್ರಶ್ಯ- ಶ್ರವ್ಯ, ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ತಂತ್ರಾಶಗಳ ಬಳಕೆ.
 6. ಭಾಷೆಯ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಬೇಕಾದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು - ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಲಿಸುವ, ಮಾತನಾಡುವ, ಓದುವ ಮತ್ತು ಬರೆಯುವ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಷಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಬಳಸುವುದು.
 7. ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು - ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಲಿಕಾ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ (ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ದೋಷಗಳುಳ್ಳವರಿಗಾಗಿ)
 8. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಯೋಜನೆ/ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು

ಈ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ/ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶಿತ ಬಳಕೆದಾರರು:

ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ-3ರಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು, ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳು/ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ರೂಪಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗಳು (ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು) ತಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇದನ್ನು 'ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ' (ಓ.ಈ.ಆರ್.) ಆಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

 1. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ - ಹಲವು ಸ್ತರದ ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳುಳ್ಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮೂಹ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ಸಮೂಹವನ್ನು ಗುರಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
 2. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
 3. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರ ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಏಕಕಾಲಿಕ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಲಿಕಾ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ.
 4. ಯೋಜನೆಯು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ಮತ್ತಿತರ ಭಾಷೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
 5. ಯೋಜನೆಯು ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸಹ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
 6. ಭಾಷಾ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

This course is being sought to be implemented in two different contexts - Government aided schools in Bengaluru and Tribal Schools in Andhra Pradesh. Taken together, these two contexts represent different levels of English attainment, attitudes and aspirations and can help understand the role of the environment in shaping English language learning. The course can be implemented through workshops, on-site demonstrations and resource sharing, however, it is shared as OER to enable any school (or any organization working with a school) to use the modules as a part of their own curriculum.

ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿಕೆಯ ರೀತಿ - ನೀತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಾಗಿರದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಭಾಷಾ ತಜ್ಞರು ಮುಂತಾದವರು ಭಾಷಾಕಲಿಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಓ.ಈ.ಆರ್. ನ ಮುಕ್ತ ವಿನಿಮಯ ನೀತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆಯುವುದಾಗಿದೆ. ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲಗೊಂಡಿರುವ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಂಗೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಭಾಷಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಆಧಾರವಾಗಿವೆ. ಕಲಿಕೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜಾನದ ಬಳಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಹಲವು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯು ಎರಡು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ - ಸಂವಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ. ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಂವಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.

2. ಸ್ಟಿಫೆನ್ ಕ್ರಷೆನ್ ನ 'ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆಯ ಅರ್ಜನೆ' ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗೊತ್ತುವಳಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗಿದೆ:

 1. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಹ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯ ವಾತಾವರಣದಂತೆಯೆ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷಾ ಕಲಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
 2. ಕೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವುದು ಹಾಗು ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ/ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ/ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆಯ ಸಂವಹನದ ಗ್ರಹಿಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನಕ್ಕೂ ಭಾಷಾಂತರ ವಿಧಾನಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
 3. ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಭಾಷಾ ಧ್ವನಿಶಾಸ್ತ್ರ ಆಧಾರಿತ, ಪದಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗಾಗಿ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಸಂಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಮತ್ತು ಉಚಿತವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಆರಂಭಿಕ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾಂಟೆಸರಿ(ಶಿಶುಪಾಠ) ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
 4. ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂವಹನಗಳು ಭಾಷಾ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಆಧಾರವಾದ್ದರಿಂದ, ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದ ಶ್ರವಣಾನುಭವಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ (The Teaching of English Abroad - by F G French, C.B.E)
 5. ವಿವಿಧ ಸಂವಹನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಭರಿತ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹಲವು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

4. ಮಕ್ಕಳ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣದ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಅವರು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗಾಗಿಯಾದರೂ ಹಲವು ಮಟ್ಟದ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.

5. ಶಿಕ್ಷಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯ ಬಗೆಗಿನ ನಂಬಿಕೆ/ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳು ಸಹ ಭಾಷಾ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಸಂಗ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮದ ವಿನ್ಯಾಸ

ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಮಾನುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದಾದ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಸರಣಿಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯವೂ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಲವು ಘಟಕಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಘಟಕಳನ್ನು ಇಡಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟಕವೂ ಹಲವು ಪಾಠಗ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ದೇಶಿತ ಶ್ರೋತೃಗಳು, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯಾಸಕ್ರಮವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳು ಉಪ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿನ ಆರಂಭಿಕ ಅಧ್ಯಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಅಧ್ಯಯ ೧ - ವಿವಿಧ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಒಂದು ಮೇಲ್ನೋಟ

ಗುರಿ/ಉದ್ದೇಶಗಳು

1. ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು.

2. ಮಕ್ಕಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು.

ಶೋತೃಗಳು

1. ವಿವಿಧ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು

2. ಅಧ್ಯಾಪಕ ಶಿಕ್ಷಕರು

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

1. ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷಾತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಬರಹಗಳು

2. ವಿವಿಧ ತರಗತಿ ಕ್ರಮಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳು/ ದ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆಗಳು

3. ಉದಾಹರಣೆಗಳು

English Teacher Development Film

English Language Classroom : Conversation Class

ಘಟಕ ೧ - ಮಕ್ಕಳ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕಾ ವಿಧಾನದ ತಿಳುವಳಿಕೆ
ಘಟಕ ೨ - ವಿವಿಧ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳು
ಘಟಕ ೩ - ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶ

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಯತ್ನದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ ಹಾಗೂ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬಹುಭಾಷಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆಯ ಬೋಧನೆ ಈ ಅಧ್ಯಯದ ಕೇಂದ್ರ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ.

ಘಟಕ ೪ - ಈ ವ್ಯಾಸಂಗ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಭಾಷಾ ಪಾಠಕ್ರಮದ ಒಂದು ಮೇಲ್ನೋಟ

ವಿವಿಧ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ವ್ಯಾಸಂಗ ಕ್ರಮವು ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಬೇಕಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಘಟಕಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೇಳುವುದು, ನೋಡುವುದು (ಓದುವುದು), ಮಾತನಾಡುವುದು, ಮತ್ತು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಆಯಾ ಭಾಷೆಗಳ ವಿಸ್ತರಿತ ಸಂನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಭಾಷೆಯ ಪಾಠಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಹು-ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬಹುದಾದ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತವೆ.

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಅಧ್ಯಾಯ ೨ - ಭಾಷೆಯ ಆಲಿಸುವಿಕೆ

ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಡುವ/ಓದುವ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡದೆ, ಪದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪದಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬಳಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದು ಈ ಘಟಕದ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಪದಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಹಾಗು ಲಿಪಿ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಂತರ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಅರ್ಥಹೀನವೆನಿಸುವ ಧ್ವನಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಅರ್ಥವತ್ತಾದ ಪದಗಳನ್ನಾಗಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಗುರಿ/ಉದ್ದೇಶಗಳು

1. ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು

2. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾಷೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದು.

ಶ್ರೋತೃಗಳು

1. ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಹೊರಟಿರುವ ಯಾವುದೇ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

1. ಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳು

2. ಚಿತ್ರಗಳು

3. ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಪದಗುಚ್ಛಗಳ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣಗಳು

4. ದೃಶ್ಯ ತುಣುಕುಗಳು

5. ಧ್ವನಿ ತುಣುಕುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿನ ಸರಳವಾದ ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆಗಳು

6. ಸರಳವಾದ ಪದಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪದಗಳು - ಪದಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪದಕೋಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ವಸ್ತುಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಶಬ್ದಗಳ ಧ್ವನಿ ತುಣುಕುಗಳು (ಲಿಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರುವುದಿಲ್ಲ)

7. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವ/ ಸಿಗುವ/ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುಗಳು

8. ಮೂಲಭೂತವಾದ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು

9. ಪದಗಳ ವಿಭಾಗಗಳು - ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು, ಸಂಬಂಧಗಳು - ಈ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ

10. ಸರಳ ವಾಕ್ಯಗಳು- ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು

11. ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಆಕರಗಳು - ಪ್ರಥಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ವೀವರ್

ಘಟಕ ೧ - ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರಳ ಪದಗಳ ಪರಿಚಯ (ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ) word or object?

ಚಟುವಟಿಕೆ: ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ಸರಳ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾ:"ಇದು ಏನು?". ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು, "ಪುಸ್ತಕ" ಎಂದೋ, ಅಥವಾ ತನ್ನ ಭಾಷೆಯ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಬೇರೊಂದು ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿಯೊ, ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತರಗತಿಯ ಬಹುಭಾಷಾ ವಾತವರಣವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು.

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದು ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಘಟಕ ೨ - ಸರಳ ಸಂಭಾಷಣಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಪರಿಚಯ

ಚಟುವಟಿಕೆ; ಶಿಕ್ಷಕರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು, ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು, ಮತ್ತು ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ - ಪ್ರಮಾಣಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಅರಿವು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ರಮವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಂತವು ವಸ್ತುಗಳ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸರಳ ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೋಧನೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದು.

ಉದಾಹರಣೆಗಳು:

1. ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಂಜನಿ.

2. ಇದು ಯಾವ ಬಣ್ಣ? ಇದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ.

3. ಕಾವ್ಯ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ? ಕಾವ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. (ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾಮಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಸರ್ವನಾಮಗಳನ್ನು ನಂತರ ಪರಿಚಯಿಸಿ)

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ - ನಡೆಯುವ, ತಿನ್ನುವ, ಚಿತ್ರ ಬರೆಯುವ, ಮುಂತಾದ - ಸರಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ದೃಶ್ಯ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಇದನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ದೃಶ್ಯ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

ಘಟಕ ೩- ಭಾಷೆಯ ಸರಳ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವಿಕೆ

ಚಟುವಟಿಕೆ: ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಚಯವಿರುವ ಪದಗಳನ್ನುಪಯೋಗಿಸಿ ಸರಳ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಹೇಳಬೇಕು. ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಾ ವಿಧಾನ ಸಹಾಯಕರವಾಗಿದೆ. ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್/ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ, ಕಥೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹೇಳಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸಬಹು

 1. ಆಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳಂತೆ ಸರಳ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು - TOER - H5P ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 2. ವಸ್ತುಗಳ ಪರ್ಯಾಯ ಮೂಲಗಳು - ಪ್ರಥಮ್ ಕಥೆ ವೀಕ್ಷಕ
 3. ಯೂಟೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ
 4. ಪ್ರಥಮ್ ಕಥೆ
ಘಟಕ ೪ - ಪದವರ್ಗಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು

ಪದಗಳ ವರ್ಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ, ಪದಗುಚ್ಛಗಳ ಮುದ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

ಧ್ವನಿ ಕಥಾಪುಸ್ತಕ
 1. ಕತ್ತೆಯ ಹುಲಿ ವೇಷ
 2. ಬಡವನ ಹಸು
 3. ನರಿ ಮತ್ತು ಕಾಗೆ
 4. ನರಿ ಮತ್ತು ಕೊಕ್ಕರೆ
 5. ಮೂರ್ಖ ಮೊಸಳೆ
 6. ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ನರಿ
ಚಿತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಂತೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

1. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಗುಂಪಾಗಲು ಸೂಚಿಸಿ, ಅವರು ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವುಮಾಡಿಕೊಡಿ.

2. ಶಿಕ್ಷಕರು ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆಯ ಕಲಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು

3. ಸರಳ ಚಿತ್ರ ಕಥೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು (ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು), ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ.

ಅಧ್ಯಾಯ ೩ - ಶಬ್ದಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು

ಗುರಿ/ ಉದ್ದೇಶಗಳು

1.ಲಿಪಿಯ ಪರಿಚಯ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲದ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಸಾಧನ)

2. ಲಿಪಿಗೂ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪರಿಚಯ (ಎರಡನೆಯ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಸಾಧನ)

3. ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಲಿಪಿಗಳ ಸಂಯೋಗ

4. ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಆಕಾರಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗಳ ಸಂವೇದನೆ

ಶ್ರೋತೃಗಳು

1.ಕಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳು

2. ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿಯಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ಶ್ರೋತೃಗಳು

3. ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಬಲವರ್ಧನೆ (ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆಯ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ)

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

1. ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳ ಧ್ವನಿತುಣುಕುಗಳು

2. ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಂವಾದನಾತ್ಮಕ ಪಠ್ಯ ಕ್ರಮಗಳು.

3. ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಸಂವೇದನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

4. ಪ್ರತಿ ಲಿಪಿಗೂ, ಲಿಪಿಯ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಲಿಪಿಯ ರಚನೆಯ ಅನಿಮೇಷನ್

5. ಸರಳ ಪದಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪದಗಳು - ಪದಗಳ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳು ( ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಗೆ ಒತ್ತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ) sequence of 4 and 5 to be inverted?

6. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವ/ ಸಿಗುವ/ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುಗಳು

7. ಸರಳ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು

8. ಪದಗಳ ವಿಭಾಗಗಳು - ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು, ಸಂಬಂಧಗಳು - ಈ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ

9. ಸರಳ ವಾಕ್ಯಗಳು

ಘಟಕ ೧ - ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಗಳ ಪರಿಚಯ

ಚಟುವಟಿಕೆ - ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಚಾಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಆರಂಭಿಸುವಾಗ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯವಿರುವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ.

ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದೆ, ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಅದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.ಮಕ್ಕಳು ಬಹು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಹು ಲಿಪಿಗಳ ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಬಹುದು.

ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬಹುದು; ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಾಗಿ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.

ಘಟಕ ೩ - ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಲಿಪಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಿಕೆ

ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ನೋಡಿ, ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು

ಚಟುವಟಿಕೆ/ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)

1. ಸ್ವಯಂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ - ರಸಪ್ರಶ್ನೆ - ತಾವೇ ಪದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವುದು

2. ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು

ಅಧ್ಯಾಯ ೪ - ಆರಂಭಿಕ ಓದುವಿಕೆ - ವಾಚನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

ಗುರಿ/ ಉದ್ದೇಶಗಳು

1. ಪದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಗಳ ಪರಿಚಯ ಹಾಗು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪದಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ

2. ಲಿಪಿ ಮತ್ತು ಶಬ್ದದ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಪದಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ

3. ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ಹರಿತಗೊಳಿಸುವುದು

ಶ್ರೋತೃಗಳು

1. ಕಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳು

2. ಪದಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಘಟಕ ೧ - ಸರಳ ಪದಗಳ ವಾಚನ

1. ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ - ಚಿತ್ರಗಳು

2. ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ

3. ಕೇವಲ ಪದಗಳು

4. ಚಿತ್ರಗಳು - ಮುಂದುವರೆದ ಕಲಿಕೆ - L1 -L2 -L3

ಘಟಕ 2 - ಪದಗುಚ್ಛಗಳ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳ ವಾಚನ
ಘಟಕ ೩- ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಓದುವಿಕೆ

1. ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಓದುವಿಕೆ

2. ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಓದುವಿಕೆ

3. ಸೂಚ್ಯ ವ್ಯಾಕರಣದ ಪರಿಚಯ

ಅಧ್ಯಾಯ ೫ - ಭಾಷೆಯ ಸಂವಹಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ

ಅಧ್ಯಾಯ ೬ - ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯಗಳ ವಿನಿಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆ

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಾಚನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

[೧]NCF Position Paper on Teaching English

ವರ್ಣಮಾಲೆ

ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ ೠ ಎ ಏ ಐ ಒ ಓ ಔ ಅಂ ಅಃ

ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ

ಚ ಛ ಜ ಝ ಞ

ಟ ಠ ಡ ಢ ಣ

ತ ಥ ದ ಧ ನ

ಪ ಫ ಬ ಭ ಮ ಯ ರ ಱ ಲ ವ ಶ ಷ ಸ ಹ ಳ ೞ ಫ಼ ಜ಼

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

 1. ಈ ಚಿತ್ರ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ
 2. ಪದಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ
 3. ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸುವುದು

ಸರಳ ಪದಗಳು - ಸ್ವರಗಳು ಮಾತ್ರ

ವನ ಕನಕ ಬಸವ ಅಮರ

ಚಟುವಟಿಕೆ

ಸರಳ ಪದಗಳು - ವ್ಯಂಜನಗಳು ಮಾತ್ರ

ಗುಣಿತ

 1. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಭರ್ತಿಮಾಡಿ

ಸರಳ ಪದಗಳು - ಒತ್ತಕ್ಷರ ಸಹಿತ - ಸಜಾತಿಯ ಒತ್ತಕ್ಷರ

ಅಕ್ಕ ಅಗ್ಗ ಅಜ್ಜ ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕಗ್ಗ ಗದ್ದೆ

ಹಗ್ಗ ಹಬ್ಬ ಅಪ್ಪ ಕಪ್ಪು ತುಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೊಪ್ಪು

ಸರಳ ಪದಗಳು - ಒತ್ತಕ್ಷರ ಸಹಿತ - ವಿಜಾತಿಯ ಒತ್ತಕ್ಷರ

 1. ಅಗ್ನಿ , ಚಟ್ನಿ, ಶಕ್ತಿ, ನವ್ಯ
 2. ಸ್ವರ್ಗ, ಸ್ತ್ರೀ, ಅಸ್ತ್ರ, ರಾಷ್ಟ್ರ

ಸರಳ ವಾಕ್ಯಗಳು - ಬತ್ತಕ್ಷರ ವಿಲ್ಲದ

ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ರಹಿತ

 • ಅವಳ ಸರ ಹವಳದ ಸರ
 • ಅವನ ಪಟ ತರತರದ ಪಟ
 • ತರತರದ ಹವಳದ ಸರ
 • ತರತರದ ಪಟ ಬಹಳ ಅಗಲ
 • ಘಟದ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಬಲು ಖುಷಿ

ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ರಹಿತ

ಕ್ + =

ಕ್ + = ಕಾ

ಕ್ + = ಕಿ

ಕ್ + = ಕೀ

ಕ್ + = ಕು

ಕ್ + = ಕೂ

ಕ್ + = ಕೃ

ಕ್ + = ಕೆ

ಕ್ + = ಕೇ

ಕ್ + = ಕೈ

ಕ್ + = ಕೊ

ಕ್ + = ಕೋ

ಕ್ + = ಕೌ

 • ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಮೇಕೆ ಇದೆ
 • ಸೈನಿಕರು ದೇಶದ ಗಡಿ ಕಾಯುವರು
 • ನೀರಿಗೆ ನೈದಿಲೆ ಶೃಂಗಾರ

ಸ್ವರ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಜನ – ಒತ್ತಕ್ಷರ ರಹಿತ

ಇದು ಕನಕಳ ಮನೆ . ಇವಳ ತಂದೆ ರಾಮ . ಇವಳ ತಾಯಿ ಕಮಲ. ಇವಳಿಗೆ ಭೀಮ, ಅಮರ ಎಂಬ ಸಹೋದರರು ಇರುವರು. ಇವಳಿಗೆ ವಿಮಲ ಎಂಬ ತಂಗಿಯೂ ಸಹ ಇರುವಳು. ಇವರ ಮನೆಯ ಕಸುಬು ಬೇಸಾಯ. ಶಾಲೆಯ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ತಂದೆಗೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವರು. ತಾಯಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಮಾಡುವರು. ಇವರದು ಸುಖಿ ಕುಟುಂಬ

ಸರಳ ವಾಕ್ಯಗಳು - ಬತ್ತಕ್ಷರ ವಿರುವ - ಸಜಾತಿಯ

 • ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎಂದರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು
 • ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಆಡಿ ಹಿಗ್ಗಿದರು
 • ಪುಟ್ಟಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟಳು
 • ಅತ್ತೆ ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಚ್ಚಿದರು

ಸರಳ ವಾಕ್ಯಗಳು - ಬತ್ತಕ್ಷರ ವಿರುವ - ಸಜಾತಿಯ

1. ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿ

ಪುಟ್ಟಿ - ಅಪ್ಪಾ!! ನನಗೆ ತಿನ್ನಲು ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣು ಬೇಕು.

ಸೋಮಣ್ಣ - ಬಾ ಪುಟ್ಟಿ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ರಂಗನ ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ. ಹೋಗಿ ಕೊಂಡು ಬರೋಣ

ಪುಟ್ಟಿ - ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಸಹ ಬೇಕು

ಸೋಮಣ್ಣ - ಆಗಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಣ ಬಾ.

ರಂಗಣ್ಣ - ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೋಮಣ್ಣ . ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ?

ಸೋಮಣ್ಣ - ನಮಸ್ಕಾರ ರಂಗಣ್ಣ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ?

ರಂಗಣ್ಣ – ನಾನು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ಈ ಮಗು

ಸೋಮಣ್ಣ - ಇವಳು ನನ್ನ ಮಗಳು.

ರಂಗಣ್ಣ - ಹೌದಾ !! ಬಹಳ ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಏನು ಮಗು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು?

ಪುಟ್ಟಿ - ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪುಟ್ಟಿ. ರಂಗಣ್ಣ ನನಗೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಡಿ.

ಸೋಮಣ್ಣ – ಪುಟ್ಟಿ!! ಹಿರಿಯರನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಬಾರದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ

 1. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಜಾತಿಯ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ