ಕರ್ನಾಟಕದ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತಿಹಾಸ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೋಧನೆ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ_ಮತ್ತು_ಪಠ್ಯವಸ್ತು

ವಿಷಯಗಳು

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳುಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ತಾಳೆಪಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ


ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ

ಚಿತ್ರ:Karnataka khanija sampanmulgalu.mm

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ

 1. Minerals and Rocks- Barbara Brooks Simons
 2. NCERT t 1 ext book

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ: (ಉಪ-ಪುಟವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ)

ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ

To embed a Youtube video on a wiki page, syntax is where TU0OOuqaxjMis the Youtube id/address for the videoಮತ್ತಷ್ಟು

ಎನ್ ಸಿ ಈ ಆರ್ ಟಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಹರಿವು

ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ . ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಭಾಷಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಖನಿಜಗಳ ವಿಧಗಳು,ಅವುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಭೂಪಟದ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ದೇಶ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಖನಿಜಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖನಿಜಗಳು ಮುಗಿದುಹೋಗುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಮರುಬಳಕೆ ಕುರಿತು (recycling) ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.ಎಲ್ಲಾ ಖನಿಜಗಳ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್

ಖನಿಜಸಂಪನ್ಮಲಗಾಗಿಇಲ್ಲಿಕ್ಲಿಕಿಸಿ


ಸಂಬಂಧ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಬೋಧನೆಯ ರೂಪರೇಶಗಳು

 1. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಅದಿರುಗಳ ಪರಿಚಯ.
 2. ಕರ್ನಾಟಕದ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಖನಿಜಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿವುದು.
 3. ಖನಿಜ ಪ್ರಮುಖ್ಯ ತಿಳಿಯುವುದು.
 4. ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುದು.

ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು #

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಖನಿಜಗಳ ಪರಿಚಯ ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

 1. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು.
 2. ಖನಿಜಗಳು ದೊರೆಯುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗುವುದು.

ಶಿಕ್ಷಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #

 • ಅಂದಾಜು ಸಮಯ 15ನಿ
 • ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು :ವಿವಿಧ ಖನಿಜಗಳು
 • ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ:
 • ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 • ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು - ಜನರು, ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು
 • ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು
 • ವಿಧಾನ :ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿವಿಧ ಖನಿಜಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರುವು ಮೂಡಿಸುವುದು
 • ನೀವು ಎಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು?:
 1. ಇದು ಯಾವ ಲೋಹದ ಅದಿರು?
 2. ಇತರಹದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕoಡಿದ್ದೀರಾ?
 3. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ?
 • ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ - ಸಿ ಸಿ ಇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು:ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಸುತ್ತ ಭೂಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬಳಸಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಏನ್ನಾದರೂ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ?(ಉದಾ:ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ,ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಕಲ್ಲು ಜಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ)ಅವುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ.
 • ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

===ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #===ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹ

 • ಅಂದಾಜು ಸಮಯ :1ದಿನ
 • ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು:ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳು
 • ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ
 • ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 • ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು - ಜನರು, ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು:ವೃತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಖನಿಜಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವಲೋಕಿಸಿವುದು.
 • ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು
 • ವಿಧಾನ:ವೃತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಆಲ್ಬಮ್ ತಯಾರಿಸಿ ಅರಿವ ಮೂಡಿಸುವುದು
 • ನೀವು ಎಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು?
 • ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ - ಸಿ ಸಿ ಇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿನ ಖನಿಜ ಸಿಗುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ.
 • ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ #

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಖನಿಜಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

 1. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವುದು.
 2. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಖನಿಜಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು.

ಶಿಕ್ಷಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ

===ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #===ಕರ್ನಾಟಕದ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಕ ಖನಿಜ ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವುದು.

 • ಅಂದಾಜು ಸಮಯ :25
 • ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು: ಕರ್ನಾಟಕದ ನಕಾಶ
 • ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ
 • ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 • ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು - ಜನರು, ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು
 • ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು
 • ವಿಧಾನ :ಕರ್ನಾಟಕದ ನಕಾಶೆಯನ್ನು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವುದು.
 • ನೀವು ಎಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು?
 1. ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ?
 2. ಕಬ್ಬಿಣದ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನುಗುರ್ತಿಸಿ
 3. ಮ್ಯಾಂಗನಿಸನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ?
 4. ತಾಮ್ರದ ಉಪಯೋಗಳೇನು?
 5. ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ?
 • ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ - ಸಿ ಸಿ ಇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು
 • ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #

 • ಅಂದಾಜು ಸಮಯ
 • ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 • ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ
 • ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 • ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು - ಜನರು, ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು
 • ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು
 • ವಿಧಾನ
 • ನೀವು ಎಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು?
 • ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ - ಸಿ ಸಿ ಇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು
 • ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #

 • ಅಂದಾಜು ಸಮಯ
 • ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 • ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ
 • ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 • ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು - ಜನರು, ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು
 • ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು
 • ವಿಧಾನ
 • ನೀವು ಎಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು?
 • ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ - ಸಿ ಸಿ ಇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು
 • ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #

 • ಅಂದಾಜು ಸಮಯ
 • ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 • ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ
 • ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 • ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು - ಜನರು, ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು
 • ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು
 • ವಿಧಾನ
 • ನೀವು ಎಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು?
 • ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ - ಸಿ ಸಿ ಇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು
 • ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಯೋಜನೆಗಳು

ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಗಳು

ಬಳಕೆ

ಈ ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಬಳಸಲು ಹೊಸ ಪುಟವನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಲು {{subst:ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ-ವಿಷಯ}} ಅನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ