ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

Tourist Places of Karnataka

Religious Places

Sringeri

Dharmasthala

Udupi

Historical Places

Hampi

Belur Halebidu

Forests

Dandeli