ಕೊಯರ್ ವಾರದ ಲೇಖನಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to: navigation, search

See in English

ಕೋಯರ್ ವಾರದ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ವಾರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪ್ರತೀ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

 1. ಕೋಯರ್ ಈ ವಾರದ ಲೇಖನ-1/ಕನ್ನಡ - ಕನ್ನಡ ಸೇತುಬಂಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
 2. ಕೋಯರ್ ಈ ವಾರದ ಲೇಖನ-2/ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ(ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ) Latitudes and longitudes(ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳು)
 3. ಕೋಯರ್ ಈ ವಾರದ ಲೇಖನ-3/ವಿಜ್ಞಾನ - ವಿಜ್ಞಾನ ಚಟುವಟಿಕೆ
 4. ಕೋಯರ್ ಈ ವಾರದ ಲೇಖನ-4/ಗಣಿತ - Making Maths Fun
 5. ಕೋಯರ್ ಈ ವಾರದ ಲೇಖನ-5/ಇತಿಹಾಸ - ಜನಪದ ಚರಿತ್ರೆ -10 ನೇ ತರಗತಿ ೩ ನೇ ಘಟಕ
 6. ಕೋಯರ್ ಈ ವಾರದ ಲೇಖನ-6/ಶಾಲಾ ನಾಯಕತ್ವ -School Leadership
 7. ಕೋಯರ್ ಈ ವಾರದ ಲೇಖನ-7/ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ - Rural Development Chapter
 8. ಕೋಯರ್ ಈ ವಾರದ ಲೇಖನ-8/ ಕಲಿಕಾ ಸಮೂದಾಯ -Making STF Group participation easier and enjoyable for all .... a simple suggestion - ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಕಲಿಕಾ ಸಮೂದಾಯ - ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು Learning Community
 9. ಕೋಯರ್ ಈ ವಾರದ ಲೇಖನ-9/ಕನ್ನಡ- 9ನೇ ತರಗತಿ ಬೆಡಗಿನ_ತಾಣ_ಜಯಪುರ
 10. ಕೋಯರ್ ಈ ವಾರದ ಲೇಖನ-10/ ಹಿಂದಿ Language - A useful way to teach language - Less importance for formal grammar, more for language exposure...
 11. ಕೋಯರ್ ಈ ವಾರದ ಲೇಖನ-11/ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ತರಬೇತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 12. ಕೋಯರ್ ಈ ವಾರದ ಲೇಖನ-12/ಕನ್ನಡ - ಭಾರತದಲ್ಲಿ_ದ್ವಿತೀಯ_ಭಾಷಾ_ಬೋಧನೆ_ಮತ್ತು_ಬಹುಭಾಷೀಯತೆ
 13. ಕೋಯರ್ ಈ ವಾರದ ಲೇಖನ-13/ ICT ಕಲಿಕೆ - ICT Learning
 14. ಕೋಯರ್ ಈ ವಾರದ ಲೇಖನ-14/ಪಠ್ಯ ವಸ್ತು Curriculum
 15. ಕೋಯರ್ ಈ ವಾರದ ಲೇಖನ-15/ಕನ್ನಡ- ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ
 16. ಕೋಯರ್ ಈ ವಾರದ ಲೇಖನ-16/ವಿಜ್ಞಾನ- ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು
 17. ಕೋಯರ್ ಈ ವಾರದ ಲೇಖನ-17- ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಮಾಹಿತಿ
 18. ಕೋಯರ್ ಈ ವಾರದ ಲೇಖನ-18/ ಹಿಂದಿ- Teaching Hindi through the 5E approach
 19. ಕೋಯರ್ ಈ ವಾರದ ಲೇಖನ-19/ Teacher Education - Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)
 20. ಕೋಯರ್ ಈ ವಾರದ ಲೇಖನ-20/ ಕನ್ನಡ - ಮಿರ್ಜಿ ಅಣ್ಣರಾಯರು ಕಂಡಂತೆ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣ