ಕೋನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಧಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಅಳತೆಯ ಕೋನಗಳೊಂದಿಗೆ ರಚಿಸಬಹುದು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದ್ದೇಶಗಳು:

ಕೋನಗಳ ಅಳತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ

ಅಂದಾಜು ಸಮಯ:

20 ನಿಮಿಷಗಳು

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ

ಬಿಂದು, ರೇಖೆಗಳು, ಕೋನಗಳ ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನ

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಡಿಜಿಟಲ್: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲದ: ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್

Download this geogebra file from this link.


ವಿಧಾನ/ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

  • ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಕೋನದ ವಿಧಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.
  • ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿನ ಕೋನಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿರಬಹುದೇ - ವಿಶಾಲ ಅಥವಾ ಲಂಬ ಕೋನ.
  • ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಕೋನಗಳ ವಿಧಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ - ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳು ಲಘು ಕೋನಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ, ಒಂದು ಕೋನವು ಲಂಬ ಕೋನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೋನವು ವಿಶಾಲ ಕೋನವಾಗಿದ್ದಾಗ.
  • ಎರಡು ಲಂಬ ಕೋನ ಅಥವಾ ಎರಡು ವಿಶಾಲ ಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಏಕೆ ಅಥವಾ ಏಕೆ?
  • ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತ್ರಿಭುಜವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ? ಅಂತಹ ತ್ರಿಭುಜವು ಯಾವ ಕೋನದ ಅಳತೆಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ?
  • ಸರಳಾಧಿಕ ಕೋನದೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದೇ?
  • ವಿಭಿನ್ನ ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕಾಗಿ ಕೋನಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ, ಕೋನಗಳ ವಿಧಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಧವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ
ವೀಕ್ಷಣೆ ಕೋನದ ೧ ರ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿದ ಕೋನದ ೨ ರ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿದ ಕೋನದ ೩ ರ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿದ ಕೋನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಬಹುದು? ರೂಪುಗೊಂಡ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಧ
ತ್ರಿಭುಜ೧
ತ್ರಿಭುಜ೨
ತ್ರಿಭುಜ೩

ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿನ ಕೋನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಧಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ?