ಕೋನದ ವಿಭಜಕಗಳು ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜವೊಂದರ ಅಂತರ್ಕೇಂದ್ರ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಕೋನಗಳ ವಿಭಜಕಗಳಾದ ಮೂರು ರೇಖೆಗಳ ಛೇಧಕ ಬಿಂದುವನ ಅಂತರ್ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದ್ದೇಶಗಳು:

ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಕೋನದ ವಿಭಾಜಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಏಕೀಭವಿಸುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ.

ಅಂದಾಜು ಸಮಯ:

೩೦ ನಿಮಿಷಗಳು

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ

ಕೋನಗಳು,ಕೋನ ವಿಭಾಜಕಗಳು, ಏಕಕಾಲೀನ ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿರಬೇಕು.

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಡಿಜಿಟಲ್: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲದ: ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್

Download this geogebra file from this link.


ವಿಧಾನ/ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

ಜಿಯೋಜೆಬ್ರಾ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ.

  1. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ತ್ರಿಭುಜ? ಏಕೆ?
  2. ಮೂರು ಕೋನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.
  3. ಕೋನ ವಿಭಜಕ ಎಂದರೇನು?
  4. ಕೋನ ವಿಭಜಕಗಳ ಏಕೀಭವಿಸುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ?
  5. ತ್ರಿಭುಜದ ಅಂತರ್ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಬಿಂದುವು ತ್ರಿಭುಜದ ಪ್ರಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಸ್ಥಾನವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
  6. ವಲಯವನ್ನು (ವೃತ್ತಗಳನ್ನು )ಗುರುತಿಸಿ. ಅದರ ತ್ರಿಜ್ಯ ಎಷ್ಟು? ಈ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು?
  7. ಈ ವಲಯವನ್ನು (ವೃತ್ತವನ್ನು )ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

  1. ಅಂತರ್ಕೇಂದ್ರ, ಅಂರ್ತ್ರತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ವೃತ್ತ ಎಂದರೇನು?
  2. ಅಂತರ್ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ವೃತ್ತದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನ್ವಯಗಳು ಏನಿರಬಹುದೆಂದು ನೀವು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತೀರಿ ?