ಕ್ರಾಂತಿ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳ ಉದಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಉಪಯುಕ್ತ_ವೆಬ್_ಸೈಟ್_ಗಳು

ಕ್ವಿಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಳ ಜ್ಞಾನಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕ್ವಿಜ್ ನಡೆಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸು-

ಉಯುಕ್ತ ನಕಾಶೆಗಳು(ಕೃಪೆ- ಅಂತರಜಾಲ ತಾಣಗಳು) ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಕಾಶೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಅಮೇರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಕಾಲದ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದೇ ನಕಾಶೆ ಅಂತಿಮವಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬಳಸಬಹುದು.

[ http://en.wikipedia.org/wiki/File:British_colonies_1763-76_shepherd1923.jpg ಅಮೇರಿಕಾದ ಕಾಲೋನಿಗಳುನಕಾಶೆ]

ಅಮೇರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ