ತ್ರಿಭುಜದ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ತ್ರಿಭುಜದ ಆಂತರಿಕ ಕೋನಗಳು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಕೋನಗಳ ವಿಧವನ್ನೂ ಸಹ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕೋನದ ಅಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಹ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಉದ್ದೇಶಗಳು:

ತ್ರಿಭುಜದ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು

ರೇಖಾಗಣಿತದ ಪುರಾವೆಗಳ ದೃಶ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು.

ಅಂದಾಜು ಸಮಯ:

೪೦ ನಿಮಿಷಗಳು.

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ

ಬಿಂದು, ರೇಖೆಗಳು, ಕೋನಗಳು,ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಗಳು,ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳು , ಸರಳಯುಗ್ಮಗಳು, ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು, ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು,ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳ ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನ

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

 • ಡಿಜಿಟಲ್: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್.
 • ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲದ: ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್.

ವಿಧಾನ/ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

Download this geogebra file from this link.


 • ಯಾವ ರೀತಿಯ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ.
 • X- ಅಕ್ಷದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬಿಂದು D ಅನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ವಿರುದ್ಧ ಶೃಂಗದ ಮೂಲಕ ಲಂಬ ಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಹುಗೆ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ
 • ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯುವಾಗ ರೂಪುಗೊಂಡ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
 • ರೂಪುಗೊಂಡ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನವು ತ್ರಿಭುಜದ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
 • ಹಾಗಾದರೆ ತ್ರಿಭುಜದ ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಬಹುದು?

Download this geogebra file from this link.


 • ವಿರುದ್ಧ ಶೃಂಗದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಬಾಹುಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಎಷ್ಟು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ತ್ತ್ರಿಭುಜಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?
 • ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಕೋನದಲ್ಲಿ 90° ಇದ್ದರೆ, ಇತರ ಎರಡು ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ಯಾವುದು. ಈ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು?
 • ಮಕ್ಕಳು ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜದ ಕೋನಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು
ವೀಕ್ಷಣೆ ಕೋನ ೧ ಕೋನ ೨ ಕೋನ ೩ ಕೋನ ೧ + ಕೋನ ೨ + ಕೋನ ೩ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಬಹುದು?

Download this geogebra file from this link.


 • ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಕೋನಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ.
 • ಎಳೆಯುವ ರೇಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಬಹುದು?
 • ಇದು ಒಂದು ಬಾಹುಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿದೆಯೇ?
 • ಜೋಡಿ ಕೋನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಬಹುದು - ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.
 • ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಯು ಶೃಂಗವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಎಷ್ಟು ಕೋನಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?
 • ಚಲಿಸುವ ರೇಖೆಯು ಒಂದು ಬಾಹುಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚಲಿಸುವ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಅನುಗುಣವಾದ ಕೋನಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
 • ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಕೋನಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಅವು ಸರಳ ರೇಖೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡಬಹುದು.

ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

ಯಾವುದೇ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿನ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 180° ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ?