ತ್ರಿಭುಜದ ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಗುರುತಿಸುವುದು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಅಭಿಮುಖ ರೇಖಾಖಂಡಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಶೃಂಗಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಏಕಕಾಲೀನ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಇದು ಕರ ನಿರತ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಉದ್ದೇಶಗಳು:

ಮಧ್ಯರೇಖೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು

ಅಂದಾಜು ಸಮಯ:

೩೦ ನಿಮಿಷಗಳು

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ

ಮಕ್ಕಳು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲದ: ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್(ಮೇಣ ಕಾಗದ), ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ.

ವಿಧಾನ/ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

 1. ಮೇಣದ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ, ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಎಳೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ.
 2. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ: ಲಘು, ಲಂಭ ಅಥವಾ ವಿಶಾಲ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ.
 3. ನಿಮ್ಮ ತ್ರಿಭುಜದ 1 ಬಾಹುವನ್ನು ಆರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಗದವನ್ನು ಮಡಿಚಿ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಾಹುವಿನ ಅಂತಿಮ ಬಿಂದುಗಳು ಐಕ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುವಿನ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಬಾಹುವಿನ ಮಧ್ಯಭಿಂದು.
 4. ಈ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವಿರುದ್ಧ ಶೃಂಗಕ್ಕೆ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಮಡಿಚಿ. ನೀವು ಈಗ ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಮಧ್ಯರೇಖೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೀರಿ.
 5. ತ್ರಿಭುಜದ ಇತರ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯರೇಖೆ ರಚಿಸಲು ಇದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ.
 6. ಮಧ್ಯರೇಖೆಗಳ ಚೇಧಕ ಬಿಂದುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಗಮನಿಸುತ್ತೀರಿ? ಛೇಧಕ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ (ಮಧ್ಯಬಿಂದು)ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

 1. ಲಘು, ವಿಶಾಲ ಮತ್ತು ಲಂಭ ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರೇಖೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ?
 2. ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ (ಮಧ್ಯಬಿಂದು)ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.
 3. ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ (ಮಧ್ಯಬಿಂದು) ಮಧ್ಯರೇಖೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ?
 4. ನಿಮ್ಮ ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಪಾಲುದಾರರಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ.
 5. ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ (ಮಧ್ಯಬಿಂದು) ನಿಖರವಾಗಿ ಮಧ್ಯರೇಖೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆಯೇ?

ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

 • ಪ್ರತಿ ಮಧ್ಯರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ನಿಖರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿದೆ?
 • ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ?