ಪರಿಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಕೋನಗಳೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಭುಜದ ರಚನೆ.

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಪರಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಎರಡು ನಿಯತಾಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು, ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂಲ ಕೋನಗಳು ಬಾ.ಕೋ.ಬಾ ಸರ್ವಸಮತೆಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತ್ರಿಭುಜದ ರಚನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದ್ದೇಶಗಳು:

ಪರಿಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಕೋನಗಳೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಲು

ಅಂದಾಜು ಸಮಯ:

೩೦ ನಿಮಿಷಗಳು

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ

ಬಿಂದು, ರೇಖೆಗಳು, ಕೋನಗಳು,ತ್ರಿಭುಜದ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನ

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಡಿಜಿಟಲ್: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲದ: ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್

Download this geogebra file from this link.


ವಿಧಾನ/ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

  • ಪರಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಜಾರುಕವನ್ನು ಬಳಸಿ
  • ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ 3 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ
  • ಪ್ರತಿ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕೋನವನ್ನು ಏಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ
  • ಅರ್ಧ ಕೋನಗಳ ಛೇಧಕದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಎರಡು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಲಂಬ ಭಾಜಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ
  • ಈ ಭಾಜಕಗಳು ಪರಿಧಿಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ
  • ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಗತ್ಯವಾದ ತ್ರಿಭುಜವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

  • ಕೋನಗಳ ಯಾವ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ತ್ರಿಭಜವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ?