ಪೂರಕ ಕೋನಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಎರಡು ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ೯೦° ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳು ಪೂರಕ ಕೋನಗಳು. ಲಂಬ ಕೋನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ.

ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೂರಕ ಕೋನಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ

ಅಂದಾಜು ಸಮಯ

೩೦ ನಿಮಿಷಗಳು

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ

ಬಿಂದು, ರೇಖೆಗಳು, ಕೋನಗಳ ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನ

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

 • ಡಿಜಿಟಲ್: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್.
 • ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲದ: ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್.
 • ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕಡತ :"ಪೂರಕ ಕೋನಗಳು"

Download this geogebra file from this link.


ವಿಧಾನ/ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

 • ಪೂರ್ವ ಕರ ನಿರತ ಚಟುವಟಿಕೆ ( ಆಯ್ಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು (ಐಚ್ಛಿಕ) - ಮಕ್ಕಳು ಪತ್ರಿಕೆಯ ತುಂಡುಕಾಗದಗಳಲ್ಲಿ ಕೋನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಉಂಟಾದ ಕೋನವು ಲಂಬ ಕೋನವೆಂದು ಗಮನಿಸಿ).
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಡತದಲ್ಲಿರುವ ಕೋನಗಳ ವಿದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಅವರು ಎರಡು ಕೋನಗಳನ್ನು ಸೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿ - ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಿಂದುಗಳು ಅಥವಾ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
 • ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಕೋನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ?
 • ಇರುವ/ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಕೋನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲಂಬ ಕೋನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ/ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿ.
 • ಎರಡು ಕೋನಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು - ಅವರು ಏನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿ?
 • ಒಂದು ಕೋನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಅವೆರಡೂ ಮತ್ತೆ ಪೂರಕ ಕೋನವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.
 • ವಿಭಿನ್ನ/ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋನಗಳ ಕೋನದ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ವರ್ಕ್ ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು
 • ಕೋನಗಳ ಜೊತೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೋಡಿದ ಅವಲೋಕನಗಳು.
 • ಪೂರಕ ಜೋಡಿಗಳಾಗಿರಲು ಕೋನಗಳು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರಬೇಕಾ ಎಂದು ಕೇಳಿ
 • ಎರಡು ಕೋನಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ
ಕ್ರಮ

ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಾರುಕ α ದ ಮೌಲ್ಯ ಕೋನ ABC ಕೋನ DEF ಕೋನ ABC + ಕೋನ DEF ಕೋನ DEF ಗೆ ಕೋನ ABC ಪೂರಕವಾಗಿದೆಯೇ?

ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

 1. ಪೂರಕ ಜೋಡಿ ಕೋನಗಳು ಎಂದರೇನು?
 2. ಯಾವ ವಿಧದ ಕೋನಗಳು ಪೂರಕ ಜೋಡಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ?
 3. ಜೋಡಿ ಕೋನಗಳು ಪೂರಕವಾಗಿರಲು ಕೋನಗಳು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದು ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?