ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ:ಐಸಿಟಿ ಜ್ಞಾನ/ಪೀಠಿಕೆ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ICT ಯು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಒಂದು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ, ಸಮರ್ಥನಿಯ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶಿಲ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅನುಮತಿಸಲು, ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಾಲೆಯ ಐಸಿಟಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಐಸಿಟಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಉತ್ತಮ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುಸಜ್ಜಿತರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವೇ. ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ICT ಯು ಶಾಲೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಯ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಲ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಐಸಿಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂರು ವಿಶಾಲ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ - ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆ-ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ (CLT) ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು.

ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ರಚಿಸಲು, ಬಳಸಲು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೂರಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವಯಕಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರಿ.