ಬಾಹುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಧಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಉದ್ದೇಶಗಳು:

ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ

ಅಂದಾಜು ಸಮಯ:

೩೦ ನಿಮಷಗಳು

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ

ಬಿಂದು, ರೇಖೆಗಳು, ಕೋನಗಳ ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನ

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಡಿಜಿಟಲ್: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲದ: ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್

Download this geogebra file from this link.


ವಿಧಾನ/ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

  • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತ್ರಿಭುಜದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು - ಬಾಹು ಮತ್ತು ಕೋನಗಳು.
  • ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆಗಳು ಯಾವುವು, ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆಗಳು ಸಮಾನ ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ.
  • ಬಾಹುಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಅಳತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ: ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದಾಗ.
  • ಬಾಹುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಮಕ್ಕಳು ವಿವಿಧ ತ್ರಿಭುಜಗಳಿಗಾಗಿ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.
  • ಬಾಹುಗಳ ಯಾವುದೇ ಅಳತೆಗಾಗಿ ತ್ರಿಭುಜವು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ತ್ರಿಭುಜವು ಯಾವಾಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ತ್ರಿಭುಜವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು 3 ಬಾಹುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೇನು?
ವೀಕ್ಷಣೆ ಬಾಹು೧ ಬಾಹು೨ ಬಾಹು೩ ಬಾಹುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಬಹುದು? ರೂಪುಗೊಂಡ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಧ
ತ್ರಿಭುಜ೧
ತ್ರಿಭುಜ೨
ತ್ರಿಭುಜ೩

ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

  • ಬಾಹುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ?
  • ಮೂರು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ತ್ರಿಭುಜ ರಚಿಸಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?