ಬಾಹ್ಯ ಕೋನದ ಪ್ರಮೇಯ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಆಂತರಿಕ ಕೋನ ಮತ್ತು ಅನುಗುಣವಾದ ಕೋನವು ರೇಖೀಯ ಜೋಡಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ದೂರಸ್ಥ ಆಂತರಿಕ ಕೋನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಬಾಹ್ಯ ಕೋನ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅವಲಂಬನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಮೇಯದೊಂದಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದ್ದೇಶಗಳು:

ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹ್ಯ ಕೋನಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಭುಜದ ಆಂತರಿಕ ಕೋನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು .

ಅಂದಾಜು ಸಮಯ:

೪೦ ನಿಮಿಷಗಳು

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ

ಬಿಂದು, ರೇಖೆಗಳು, ಕೋನಗಳು,ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಗಳು,ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳು , ಸರಳಯುಗ್ಮಗಳು, ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು, ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು,ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳ ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನ

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

 • ಡಿಜಿಟಲ್: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್.
 • ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲದ: ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್.

Download this geogebra file from this link.

Download this geogebra file from this link.


Download this geogebra file from this link.


ವಿಧಾನ/ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

 • ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತ್ರಿಭುಜದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು.
 • ಒಂದು ಬಾಹುವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡ ಬಾಹ್ಯ ಕೋನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು.
 • ತ್ರಿಭುಜದ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು?
 • ಆಂತರಿಕ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ (ಕೋನ BAC) ರೂಪುಗೊಂಡ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ
 • ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನವನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ಕೋನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಯನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ಶೃಂಗಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಿರಿ.
 • ರೂಪುಗೊಂಡ ಕೋನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಕೋನವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ?
 • ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಕೋನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ?
 • ಬಾಹ್ಯ ಕೋನ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಕೋನಗಳ ನಡುವಿನ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುತ್ತೀರಾ
 • ಆಂತರಿಕ ಕೋನದ ಅಳತೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅನುಗುಣವಾದ ಬಾಹ್ಯ ಕೋನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದೇ?
 • ಇತರ ಎರಡು ಕಡತಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಕೋನ ಮತ್ತು ಆಂತರಾಭಿಮುಕ ಕೋನಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು.
 • ಕೋನಗಳ ಅಳತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ
ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಕೋನ A ಕೋನ B ಕೋನ B ಬಾಹ್ಯ ಕೋನಗಳು ಕೋನ A + ಕೋನ B
ತ್ರಿಭುಜ ೧
ತ್ರಿಭುಜ ೨
ತ್ರಿಭುಜ ೩

ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಾಭಿಮುಕ ಕೋನಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ?