ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ ಆಡಳಿತದ ಪರಿಣಾಮಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search


ಚಟುವಟಿಕೆ - ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಹೆಸರು

ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

ಅಂದಾಜು ಸಮಯ

1 ಅವದಿ

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಪೆನ್ಸಿಲ್ಕಾರ್ಟ ಶೀಟ ,

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು, ಇದ್ದರೆ

ಪ್ರಚಲಿತ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರಿ

ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ

ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು

ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು, /ಲಿಂಕ್ ಗಳು/ಕರಣಿಗಳು

ವಿಧಾನ: (ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ)

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬೆಟ್ಟಿ ನೀಡಿ ಭೂಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಲಕೋಮಡು ಬರಲು ತಿಳಿಸುವುದು.ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಭುಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಸಧ್ಯದ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ತಿಳೀಸುವುದು.ಜೋತೆಗೆ ಪ್ರಾನ್ಸ ಕ್ರಾಂತಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾನ್ಸನಲ್ಲದ್ದ ತೆರೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಆದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು

ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು( ಚರ್ಚಾಧಾರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)

  1. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ? ಏಕೆ ?

ಮಾಲ್ಯಮಾಪನ(ಮಗುವಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಚಟುಟವಟಿಕೆಯ ಮೂಲಪದಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಿಂದುರುಗಿ ವಿಷಯ ಪುಟದ ಲಿಂಕ್