ಭಾರತದ ಸಾರಿಗೆಯ ಪೀಠಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆ-೨

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search


ಚಟುವಟಿಕೆ - ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಹೆಸರು -ಸಮೂಹ ಸಾರಿಗೆಯ ಚರ್ಚೆ

ಅಂದಾಜು ಸಮಯ

ಒಂದು ಅವಧಿ

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು, ಇದ್ದರೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮೂಹ ಸಾರಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು,ಸಮೂಹ ಸಾರಿಗೆಯ ಅಗ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಹ ಸಾರಿಗೆಯ ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದು.

ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ

ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು

  1. ಮುಂಬೈ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ
  2. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇಟ್ರೋ

ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು, /ಲಿಂಕ್ ಗಳು/ಕರಣಿಗಳು

ಮುಂಬೈ ರೈಲು ಸಂಚಾರ

ವಿಧಾನ: (ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ)

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮೂಹ ಸಾರಿಗೆಯ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವರು, ಅದನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದು.

ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು( ಚರ್ಚಾಧಾರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)

  1. ಸಮೂಹ ಸಾರಿಗೆಯು ನಮಗೆ ಏಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಗತ್ಯವಿದೆ? ಯಾವ ತರವದ ಸಮೂಹ ಸಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ?
  2. ಸಮೂಹ ಸಾರಿಗೆಯ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ?ಸಮೂಹ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುವು?
  3. ಸಮೂಹ ಸಾರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಉಪಯೋಗಗಳು ಯಾವುವು ?

ಮಾಲ್ಯಮಾಪನ(ಮಗುವಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಚಟುಟವಟಿಕೆಯ ಮೂಲಪದಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಿಂದುರುಗಿ ಭಾರತದ ಸಾರಿಗೆ