ಮರಳಿ ಶಾಲೆಯ ಕಡೆಗೆ - ಶಿಬಿರದ ವರದಿ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಪರಿಚಯ

ಐಟಿ ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್ (ಐಟಿಎಫ್‌ಸಿ) ಮರಳಿ ಶಾಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಿಎಚ್‌ಎಸ್ ಜಯನಗರ 9 ನೇ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಹೊಂಬೇಗೌಡ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ) ಮತ್ತು ಜಿಎಚ್‌ಎಸ್-ಯಡಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಚಟುವಟಿಕೆ (ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ), ಚಿತ್ರ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ, ಪದ ಪ್ರಸರಣ, ಗಣಿತದ ಮೂಲ ಅಂಶಗಳ, ದೈನಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿನೋದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಬಿರದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಶಿಬಿರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆನಂದಿಸಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಲಿಕೆಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.

ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಶಿಬಿರದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ-

   1. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕಾ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮರುಹೊಂದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು;

   2. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲು ಮತ್ತು ನೈಜ ಜೀವನದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು;

   3. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಗೆಳೆಯರ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು;

   4. ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಾರ್ಕಿಕತೆ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು;

   5. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಗಣಿತದ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬೆಂಬಲಿಸಲು;

   6. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು;

   7. ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಓದುವುದು, ಬರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಆಲಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸಲು;

   8. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು.

ವ್ಯಾಪ್ತಿ

ನಾವು "ಮರಳಿ ಶಾಲೆಯ ಕಡೆಗೆ" ಅನ್ನು GHS ಜಯನಗರ 9 ನೇ ವಲಯದಲ್ಲಿ 8 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜನವರಿ 19, 2021 ರಿಂದ ಜನವರಿ 22, 2021 ರವರೆಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಬಿರದ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ನಂತರ ನಾವು ಹೊಂಬೇಗೌಡ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 8 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ವಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಾವು ಜಿಎಚ್‌ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಿನ 8 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಡೆಸಿದೆವು. ಈ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಈ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.

ವಿಧಾನ

ಶಿಬಿರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಓದುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಐಟಿಎಫ್‌ಸಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಪಾತವು 1: 6 ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಮನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಅವರ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಮತೋಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಹುಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ವೈವಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು.

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಚಿತ್ರ 1: ಹೋಂಬೆಗೌಡ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಮಿಶ್ರಣದ ಚಟುವಟಿಕೆ


ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ITfC ಶಿಕ್ಷಣ ತಂಡವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ IVRS ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿತು. ಶಿಬಿರದ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಹ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು, ಶಾಲೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಶಿಬಿರದ ದಿನವು ಆಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಿನೋದ ತುಂಬಿದ ಕಲಿಕೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹರಡಲು, ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ತಂಡವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳ ಸೂಕ್ತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾವು ಕಲಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.


ಚಿತ್ರ 2: ಹೋಂಬೆಗೌಡ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಗಣ ಆಟಗಳು


ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ - ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು, ಒಗಟುಗಳು (ಟ್ಯಾಂಗ್ರಾಮ್), ಸಂಖ್ಯೆ ರೇಖೆ ಮೂಲ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಚಯ, ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದಗಳ ಪಟ್ಟಿ (Scattegories), ದೈನಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಚಟುವಟಿಕೆ (ಬಣ್ಣ ಮಿಶ್ರಣ, ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಮ್ಲ-ಪ್ರತ್ಯಮ್ಲಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ) ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ರೇಖಾಗಣಿತ ಮೂಲ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಚಯ, ಚಿತ್ರ ಆಧಾರಿತ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ, ಓದುವ ಚಟುವಟಿಕೆ (ಕನ್ನಡ), ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಗಡಿಯಾರ ಮತ್ತು ಟೈಮ್‌ಲೈನ್ ಮಾಡುವುದು, ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿಯ ಮೂಲಕ ಒಗಟು ಬಿಡಿಸುವುದು, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣ ಆಟಗಳು (ಚೆಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಬೋರ್ಡ್ ಆಟಗಳು).

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಓದುವ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಕಥೆಯ ಚಿತ್ರಣ, ಅವುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅವರ ಗುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿತು. ಗಣಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂಕಗಣಿತ ಮತ್ತು ರೇಖಾಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಜ ಜೀವನದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.

ಕಲಿಕೆಗಳು

ಚಿತ್ರ 3: GHS ಜಯನಗರ ೯ನೇ ವಲಯದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಗ್ರಾಮ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ


ಶಿಬಿರವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸುಗಮಕಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾನ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಶಿಬಿರದ ಮೊದಲ ಅನುಭವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಜಿಎಚ್‌ಎಸ್ ಜಯನಗರ 9 ನೇ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮರಳಿ ಶಾಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ಶಿಬಿರವು ತಂಡದ ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮೊದಲ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ನಂತರ, ಆರಂಭಿಕ ಶಿಬಿರದ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣ ಆಟಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತಂಡ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದವು, ಇದು ತಂಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಶಿಬಿರದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯವಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ITfC ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಿಬಿರವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗೆಳೆಯರ ಸಂವಹನವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿತು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಭವದ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.

ಮಿತಿಗಳು

ಶಿಬಿರವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸುಗಮಕಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಲಿಕೆಯ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ತರಗತಿಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿವೇಶನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಶಿಬಿರದ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದರು, ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲು ಆಸಕ್ತಿಯಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇದು ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು.

ನಿರ್ಣಯಗಳು

ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಕಲಿಕೆಯ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿಬಿರವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಶಿಬಿರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತಂಡದ ಮನೋಭಾವ, ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಕುತೂಹಲ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಅನುಬಂಧಗಳು :

ಶಿಬಿರದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ-

1. ಜಿಎಚ್‌ಎಸ್ ಜಯನಗರ 9 ನೇ ವಲಯ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DNqOGfnOa0CyvcBL2nCzG_WcWJgYFr8NLj9u5mHIwXc/edit#gid=1737763340

2. ಹೊಂಬೇಗೌಡ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-lpe6tVVPFllbFG81lMFgeAn6fEhvEpu9kHO2Nudd5w/edit#gid=1737763340

3. ಜಿಎಚ್‌ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರು

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KCJ3X4TXrcb3YMSJ-EMIOMGe8im5qqoUJfv8cQLFFpI/edit#gid=1737763340