ವರ್ಗಗಳು :ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search
See in English

ಈ ಪುಟವು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು NCERTಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ downloadಮಾಡುವ linksನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು. ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ,ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು, ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರಿ


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ - ೬ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆನ್ ಲೈನ್ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಲಿಂಕುಗಳು ಶಿಘ್ರವೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ-ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ!

ವಿಷಯ ಕನ್ನಡ ಉರ್ದು ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಂಸ್ಕೃತ
ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್-1 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್-2 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್-1 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್-2 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್-1 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್-2
ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್-1 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್-2 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್-1 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್-2 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್-1 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್-2
ದೈಹಿಕ ಶಿ‍‍‍ಕ್ಷಣ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್-1 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್-2 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್-1 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್-2 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್-1 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್-2
ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್-1 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್-2 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್-1 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್-2
ತೃತಿಯ ಭಾಷೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್-1 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್-2 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್-1 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್-2 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್-1 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್-2 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್-1 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್-2 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್-1 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್-2

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ - ೯ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಲಿಂಕುಗಳು ಶಿಘ್ರವೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ-ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ!


ವಿಷಯ ಕನ್ನಡ ಉರ್ದು ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಂಸ್ಕೃತ
ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ
ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ
ತೃತಿಯ ಭಾಷೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ
ಗಣಿತ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ
ವಿಜ್ಞಾನ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ
ಸಾಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ
ದೈಹಿಕ ಶಿ‍‍‍ಕ್ಷಣ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ

ಗಣಿತ - ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು

ತರಗತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಏಕಲವ್ಯಯ ಎನ್.ಸಿ.ಆರ್.ಟಿ ತಮಿಳುನಾಡು
೬ನೇ ತರಗತಿ [ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು] ಕೇರಳ ಏಕಲವ್ಯಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು
ಹಿಂದಿ
ಹಿಂದಿ-ಪುಸ್ತಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು
ಉರ್ದು
ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೩
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೪ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೫ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೬
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೨
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೩ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೪ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೫
ಕನ್ನಡ
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೩
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೪ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೫ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೬
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೭ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೯
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೧೦ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೧
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೩ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೪
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೫
ಉರ್ದು
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ

೭ನೇ ತರಗತಿ ಲಿಂಕ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಕೇರಳ ಏಕಲವ್ಯಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ
ಹಿಂದಿ
ಹಿಂದಿ-ಪುಸ್ತಕ
ಉರ್ದು
ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೩
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೪ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೫ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೬
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೩
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೪ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೨
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೩ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೪
ಕನ್ನಡ
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೩
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೪ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೫ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೬
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೩
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೪ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೨
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೩ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೪
ಉರ್ದು
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೩
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ

೮ನೇ ತರಗತಿ ಲಿಂಕ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಕೇರಳ ಏಕಲವ್ಯಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ

ಇಂಗ್ಲಿಷ-ಪುಸ್ತಕ
ಹಿಂದಿ
ಹಿಂದಿ-ಪುಸ್ತಕ
ಉರ್ದು

ಇಂಗ್ಲಿಷ

ಸೆಮಿಸ್ಟರ್1-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್1-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್1-ಪುಸ್ತಕ೩
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್1-ಪುಸ್ತಕ೪ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್1-ಪುಸ್ತಕ೫ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಪುಸ್ತಕ೧
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಪುಸ್ತಕ೩ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಪುಸ್ತಕ೪
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಪುಸ್ತಕ೫ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಪುಸ್ತಕ೨
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಪುಸ್ತಕ೩ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಪುಸ್ತಕ೪ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಪುಸ್ತಕ೫
ಕನ್ನಡ
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್1-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್1-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್1-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೩
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್1-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೪ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್1-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೫ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೧
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೩ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೪
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೫ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೬ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೭
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೩
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೪ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೫ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೬
ಉರ್ದು
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೩
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ

೯ನೇ ತರಗತಿ [ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು] ಕೇರಳ ಏಕಲವ್ಯಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಉದಾಹರಣೆಗಳು
ಹಿಂದಿ
ಹಿಂದಿ-ಪುಸ್ತಕ ಹಿಂದಿ-ಉದಾಹರಣೆಗಳು
ಉರ್ದು
ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ
ಕನ್ನಡ
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ
ಉರ್ದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ

೧೦ನೇ ತರಗತಿ [ಭಾಗ ೧]

[ಭಾಗ ೨]

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಭಾಗ೧-ಪರಿಚಯ ಭಾಗ೧-ಪಾಠ೧ [೧] ಭಾಗ೧-ಪಾಠ೩
ಭಾಗ೧-ಪಾಠ೪ ಭಾಗ೧-ಪಾಠ೫ ಭಾಗ೧-ಪಾಠ೬ ಭಾಗ೨-ಪರಿಚಯ
ಭಾಗ೨-ಪಾಠ೭ ಭಾಗ೨-ಪಾಠ೮ ಭಾಗ೨-ಪಾಠ೯ ಭಾಗ೨-ಪಾಠ೧೦
ಭಾಗ೨-ಪಾಠ೧೧

ಏಕಲವ್ಯಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಉದಾಹರಣೆಗಳು
ಹಿಂದಿ
ಹಿಂದಿ-ಪುಸ್ತಕ ಹಿಂದಿ-ಉದಾಹರಣೆಗಳು
ಉರ್ದು
ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೨
ಕನ್ನಡ
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೨ ಉರ್ದು
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೩
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೪ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೫ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೬
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೭ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೯
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೧೦ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೧೧


ವಿಜ್ಞಾನ - ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು

ತರಗತಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಏಕಲವ್ಯಯ ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ತಮಿಳುನಾಡು
೬ನೇ ತರಗತಿ ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಏಕಲವ್ಯಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಇಂಗ್ಲೀಷ್-ಪುಸ್ತಕ
ಇಂಗ್ಲೀಷ್-ಉದಾಹರಣೆಗಳು
ಹಿಂದಿ
ಹಿಂದಿ-ಪುಸ್ತಕ ಉರ್ದು
ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೩
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೪ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೫ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೬
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೨
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೩ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೪ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೫
ಕನ್ನಡ
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೩
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೪ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೫ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೬
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೭ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೯
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೧೦ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೧
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೩ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೪
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೫
ಉರ್ದು
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ

೭ನೇ ತರಗತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ
ಹಿಂದಿ
Hindi-Book
ಉರ್ದು
ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೨
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೩ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೪ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೫
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೬ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೨
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೩ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೪ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೧
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೩ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೪
ಕನ್ನಡ
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೩
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೪ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೫ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೬
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೩
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೪ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೨
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೩ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೪
ಉರ್ದು
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ1 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ2 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ3
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ

೮ನೇ ತರಗತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಏಕಲವ್ಯಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ
ಹಿಂದಿ
ಹಿಂದಿ-ಪುಸ್ತಕ
ಉರ್ದು
ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-Book೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಪುಸ್ತಕ೩
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಪುಸ್ತಕ೪ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಪುಸ್ತಕ೫ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಪುಸ್ತಕ೧
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಪುಸ್ತಕ೩ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಪುಸ್ತಕ೪
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಪುಸ್ತಕ೫ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಪುಸ್ತಕ೨
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಪುಸ್ತಕ೩ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಪುಸ್ತಕ೪ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಪುಸ್ತಕ೫
ಕನ್ನಡ
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೩
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೪ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೫ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೧
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೩ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೪
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೫ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೬ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೭
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೩
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೪ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೫ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೬
Urdu
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೩
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ

೯ನೇ ತರಗತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಏಕಲವ್ಯಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಉದಾಹರಣೆಗಳು
ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಲ್ಯಾಬ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್
ಹಿಂದಿ
ಹಿಂದಿ-ಪುಸ್ತಕ
ಹಿಂದಿ-ಉದಾಹರಣೆಗಳು
ಹಿಂದಿ-ಲ್ಯಾಬ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್
ಉರ್ದು
ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೩
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೪ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೫ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೬
ಕನ್ನಡ
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೩
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೪
ಉರ್ದು
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೨

೧೦ನೇ ತರಗತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ವಿಜ್ಞಾನ೧-ಪರಿಚಯ ವಿಜ್ಞಾನ೧-ಪಾಠ೧ ವಿಜ್ಞಾನ೧-ಪಾಠ೨
ವಿಜ್ಞಾನ೧-ಪಾಠ೩ ವಿಜ್ಞಾನ೧-ಪಾಠ೪ ವಿಜ್ಞಾನ೧-ಪಾಠ೫
ವಿಜ್ಞಾನ೧-ಪಾಠ೭ ವಿಜ್ಞಾನ೧-ಪಾಠ೮ ವಿಜ್ಞಾನ೨-ಪರಿಚಯ
ವಿಜ್ಞಾನ೨-ಘಟಕ೯ ವಿಜ್ಞಾನ೨-ಘಟಕ೧೦ ವಿಜ್ಞಾನ೨-ಘಟಕ೧೧
ವಿಜ್ಞಾನ೨-ಘಟಕ೧೨ ವಿಜ್ಞಾನ೨-ಘಟಕ೧೩ ವಿಜ್ಞಾನ೨-ಘಟಕ೧೪
ವಿಜ್ಞಾನ೨-ಘಟಕ೧೫ ವಿಜ್ಞಾನ೨-ಘಟಕ೧೬ ವಿಜ್ಞಾನ೩-ಪರಿಚಯ
ವಿಜ್ಞಾನ೩-ಪಾಠ೧ ವಿಜ್ಞಾನ೩-ಪಾಠ೨ ವಿಜ್ಞಾನ೩-ಪಾಠ೩
ವಿಜ್ಞಾನ೩-ಪಾಠ೪ ವಿಜ್ಞಾನ೩-ಪಾಠ೫ ವಿಜ್ಞಾನ೩-ಪಾಠ೬
ವಿಜ್ಞಾನ೩-ಪಾಠ೭ ವಿಜ್ಞಾನ೩-ಪಾಠ೮

ಏಕಲವ್ಯಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಉದಾಹರಣೆಗಳು
ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಲ್ಯಾಬ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್
ಹಿಂದಿ
ಹಿಂದಿ-ಪುಸ್ತಕ
ಹಿಂದಿ-ಉದಾಹರಣೆಗಳು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೨
ಕನ್ನಡ
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೨
ಉರ್ದು
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೨
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೩ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೪

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು

ತರಗತಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಏಕಲವ್ಯಯ ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ತಮಿಳುನಾಡು
೬ನೇ ತರಗತಿ [ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು] ಕೇರಳ ಏಕಲವ್ಯಯ-೬ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೧
ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೨
ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೩
ಹಿಂದಿ
ಹಿಂದಿ-ಪುಸ್ತಕ೧
ಹಿಂದಿ-ಪುಸ್ತಕ೨
ಹಿಂದಿ-ಪುಸ್ತಕ೩
ಉರ್ದು
ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ1
ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೨
ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೩

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೩
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೪ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೫ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೬
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೨
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೩ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೪ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೫
Kannada
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೩
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೪ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೫ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೬
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೭ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೯
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೧೦ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೧
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೩ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೪
[http://www.textbooksonline.tn.nic.in/Books/Std06/Std06-III-MSSS-KM-5.pdf ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ ಉರ್ದು
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ

೭ನೇ ತರಗತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಏಕಲವ್ಯಯ-೭ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೧
ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೨
ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೩
ಹಿಂದಿ
ಹಿಂದಿ-ಪುಸ್ತಕ೧
ಹಿಂದಿ-ಪುಸ್ತಕ೨
ಹಿಂದಿ-ಪುಸ್ತಕ೩
ಉರ್ದು
ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೧
ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೨

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೩
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೪ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೫ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೬
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೩
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೪ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೨
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೩ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೪
ಕನ್ನಡ
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೩
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೪ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೫ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೬
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೩
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೪ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೨
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೩ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೪
ಉರ್ದು'
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೩
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ

೮ನೇ ತರಗತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಏಕಲವ್ಯಯ-೮ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಅವರ್ ಪಾಷ್ಟಸ್-I
ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಅವರ್ ಪಾಷ್ಟಸ್-II
ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಸಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕಿಯ ಜೀವನ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ
ಹಿಂದಿ
ಹಿಂದಿ-ಅವರ್ ಪಾಷ್ಟಸ್-I
ಹಿಂದಿ-ಅವರ್ ಪಾಷ್ಟಸ್-II
ಹಿಂದಿ-ಸಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕಿಯ ಜೀವನ
ಹಿಂದಿ-ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ
ಉರ್ದು
ಉರ್ದು-ಅವರ್ ಪಾಷ್ಟಸ್-I
ಉರ್ದು-ಅವರ್ ಪಾಷ್ಟಸ್-II
ಉರ್ದು-ಸಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕಿಯ ಜೀವನ
ಉರ್ದು-ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಪುಸ್ತಕ೩
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಪುಸ್ತಕ೪ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಪುಸ್ತಕ೫ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಪುಸ್ತಕ೧
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಪುಸ್ತಕ೩ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಪುಸ್ತಕ೪
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಪುಸ್ತಕ೫ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಪುಸ್ತಕ೨
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಪುಸ್ತಕ೩ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಪುಸ್ತಕ೪ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಪುಸ್ತಕ೫
ಕನ್ನಡ
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೩
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೪ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೫ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೧
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೩ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೪
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೫ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೬ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೭
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೩
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೪ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೫ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೬
ಉರ್ದು
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೩
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೨-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೩-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ

೯ನೇ ತರಗತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಏಕಲವ್ಯಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಶ್ವ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಸಮಕಾಲೀನ ಭಾರತ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
ಹಿಂದಿ
ಹಿಂದಿ-ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಶ್ವ
ಹಿಂದಿ-ಸಮಕಾಲೀನ ಭಾರತ
ಹಿಂದಿ-ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
ಉರ್ದು
ಉರ್ದು-ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಶ್ವ
ಉರ್ದು-ಸಮಕಾಲೀನ ಭಾರತ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೧
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೨
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೩
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೪
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೫
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೬
ಕನ್ನಡ
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೧
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೨
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೩
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೪
ಉರ್ದು
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೨

೧೦ನೇ ತರಗತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ೧೦ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ಯಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಭಾಗ೧-ಪರಿಚಯ
ಭಾಗ೧-ಪಾಠ೧
ಭಾಗ೧-ಪಾಠ೨
ಭಾಗ೧-ಪಾಠ೩
ಭಾಗ೧-ಪಾಠ೪
ಭಾಗ೧-ಪಾಠ೫
ಭಾಗ೧-ಪಾಠ೬
ಭಾಗ೧-ಪಾಠ೭
ಭಾಗ೧-ಪಾಠ೮
ಭಾಗ೧-ಪಾಠ೯
ಭಾಗ೧-ಪಾಠ೧0
ಭಾಗ೧-ಪಾಠ೧೧
ಭಾಗ೧-ಪಾಠ೧೨

ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಏಕಲವ್ಯಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಶ್ವ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಸಮಕಾಲೀನ ಭಾರತ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಜಕೀಯ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಹಿಂದಿ
ಹಿಂದಿ-ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಶ್ವ
ಹಿಂದಿ-ಸಮಕಾಲೀನ ಭಾರತ
ಹಿಂದಿ-ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಜಕೀಯ
[http://ncert.nic.in/NCERTS/textbook/textbook.htm?jhss2=0-5 ಹಿಂದಿ-ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೧
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಪುಸ್ತಕ೨
ಕನ್ನಡ
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೧
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಕನ್ನಡ-ಪುಸ್ತಕ೨
ಉರ್ದು
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೧
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೨
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೩
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್೧-ಉರ್ದು-ಪುಸ್ತಕ೪