ವರ್ಗ:ಪರಿವಿಡಿ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಇದು 'ಕಮುಶೈಸಂ' ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

  1. ತರಗತಿ → ತರಗತಿ_8, ತರಗತಿ_9, ತರಗತಿ_10.
  2. ವಿಷಯ → ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ → ಇತಿಹಾಸ → ಇತಿಹಾಸ ಪಾಠಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ → ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ → ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಠಗಳು. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ.
  3. ಭೌಗೋಳಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ → .'ಪ್ರಪಂಚ' ಪಾಠ. ಹಾಗೆಯೇ → ಭಾರತ → ಭಾರತ ಪಾಠಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ → ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಷಯಗಳು

Subcategories

This category has the following 2 subcategories, out of 2 total.