ವಾಯುಗೋಳ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತಿಹಾಸ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೋಧನೆ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ_ಮತ್ತು_ಪಠ್ಯವಸ್ತು

ವಿಷಯಗಳು

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳುಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು/ಜ್ಞಾನ ರಚನಾಂಶಗಳು/ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು

ಜ್ಞಾನ/ಅರ್ಥೈಸುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ

ಅನ್ವಯ/ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನೆ

ಕೌಶಲ್ಯ

ಮನೊಧೋರಣೆ

ಮೌಲ್ಯ

ಆಸಕ್ತಿ

ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು

ಕಲಿವಿನ ವಿಧಾನ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಗೃಹಪಾಠ

ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕ್ರೂಢೀಕರಣ