ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಫಾರಡೆ ನಿಯಮಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆ 2

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಚಟುವಟಿಕೆ - ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಹೆಸರು

ಫ್ಯಾರಡೆಯ ಪ್ರಯೋಗ/Faraday's experiment

ಅಂದಾಜು ಸಮಯ

40 Min

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಒಂದು ರೊಟಿನ ಕೊಳವೆ,
5 ಮೀ ಉದ್ದದ ತಾಮ್ರದ ಕೊಳವೆ,
ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು
ದಂಡ ಕಾಂತ

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು, ಇದ್ದರೆ

ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ

ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು

ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು, /ಲಿಂಕ್ ಗಳು/ಕರಣಿಗಳು

ವಿಧಾನ: (ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ)

೩-೪ cmವ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ಒಂದು ಅಗರಬತ್ತಿಯ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಽ ಅದರ ಸುತ್ತ ಎನೇಮೆಲ್ ಹೊಂದಿದ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಿರಿ .
ಆ ತಂತಿಯ ತುದಿಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿ ತೆಗೆದು ಅವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ದರ್ಶಕಕ್ಕೆ (galvanometer)ಜೋಡಿಸಿರಿ.
ಒಂದು ದಂಡಕಾಂತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೊಳವೆ ಒಳಗೆ ತೂರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುವದೆಂಬುದನ್ನು ಗ್ಯಾಲ್ವನೊಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಕಾಂತವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಾಗ ಏನಾಗುವದೆಂಬದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.
ಸತತವಾಗಿ ಕಾಂತವನ್ನು ಒಳಕ್ಕು ಹೊರಕ್ಕೂ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದಾಗ ಏನಗುವುದೆಂಬುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.
ಕಾಂತವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಟ್ಟು ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಚಲಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುವುದು ? ಕೊಳವೆಯ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಿದ ಸುರಿಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾದಗ ಏನಗುವುದು ? ಕೊಳವೆಯ ಚಲನೆಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಗ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ

ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
Screen.png

{{#ev:youtube|v7ZAjj-IfFQ| 500|left }}


ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು( ಚರ್ಚಾಧಾರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)

ಮಾಲ್ಯಮಾಪನ(ಮಗುವಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಿಂದುರುಗಿ ವಿಷಯ ಪುಟದ ಲಿಂಕ್