ವಿವಿಧ ಆಕೃತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವಸಮತೆಯ ಪರಿಚಯ(೫ ಗಣಗಳು)

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಉದ್ದೇಶಗಳು

  • ವಿವಿಧ ಆಕೃತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವಸಮತೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು
  • ವಿವಿಧ ಆಕೃತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವಸಮತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಅಂದಾಜು ಸಮಯ

10 ನಿಮಿಷಗಳು

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ

ಬಿಂದು, ರೇಖೆಗಳು, ಕೋನಗಳು,ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು ಚೌಕದ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು ಚೌಕದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನ

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಡಿಜಿಟಲ್: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲದ: ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್

ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

Download this geogebra file from this link.


ವಿಧಾನ/ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

  • ಸರ್ವಸಮ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು?
  • 1 ನೇ ಗಣವನ್ನು ತಪಶೀಲ ಚೌಕವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿ,ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ.
  • ಗಣ 1 ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೇಖೆಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿವೆ?
  • ಗಣ 2 ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೋನಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿವೆ?
  • ಗಣ 3 ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿವೆ?
  • ಗಣ 4 ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಯತಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿವೆ?
  • ಗಣ 5 ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಕೃತಿಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿವೆ?
  • ಸರ್ವಸಮವನ್ನು ನೋಡಲು ,ನಿಮ್ಮ ಮೌಸ್ ಬಳಸಿ,ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಎಳೆದು ಬಿಡಿ.ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಐಕ್ಯವಾದರೆ , ಅವು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿವೆ. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಿಸಲು/ಜರುಗಿಸಲು ಕೆಂಪು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಿರುಗಿಸಲು ಹಳದಿ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು