ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲಿಕಾ ಸಮುದಾಯ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 3 ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

English *ಶಿಕಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ * ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 3 ಪುಟ

ಶಿಕಸ ವಲಯ 3 (2018-21)

ಕಲಿಕಾ ಸಮುದಾಯ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹೇಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು TCOL ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ - ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ, ವಿವಿಧ ವಿಷಯದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ 3 ವಲಯದ ಶಾಲೆಗಳಾದ್ಯಂತ.

ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ 3 ವಲಯದಲ್ಲಿ (2018-21 ರಿಂದ) ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂರನೇ ಹಂತವಾಗಿದೆ. 'ಎರಡನೇ ಹಂತದ' TCOL ನಲ್ಲಿ 2014-17ರೊಳಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಗಾಢವಾಗಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದುದಾಗಿತ್ತು.

ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ತರಗತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಗಮನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥನೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ 'ಕಲಿಕಾ ಸಮುದಾಯಗಳ' ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು, ಆದ್ದರಿಂದ 'ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲಿಕಾ ಸಮುದಾಯಗಳು' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ. 'ಶಾಲಾ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಮುದಾಯ'ವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

TCOL ಮೂರನೇ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಲಾ ನಾಯಕತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶಗಳು

 1. ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
  1. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ)
  2. ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು
  3. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತ ಕಲಿಕೆಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ
  4. ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗಾಗಿ ಸರಳ ಮಾಹಿತಿ ಭಂಡಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ
 2. ಗಣಿತದ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ T-L ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು
 3. ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕೋಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು
 4. ಹಂಚಿಕೆಯ ಅನುಭವಗಳು, ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಲಿಯುವ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಂತ್ರಗಳು

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಅನೇಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ತಂತ್ರಗಳು ಇಂತಿವೆ:

ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸಂಯೋಜಿತ ವಿಧಾನ)

 1. ಶಾಲಾ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು
 2. ಅಂತರ್ಜಾಲ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ - ಮಿಂಚಂಚೆ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು
 3. ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು
 4. ಕಮುಶೈಸಂ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಆವರ್ತಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಂಚಿಕೆ

ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸಗಳು

 1. ಶಾಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ
 2. ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವಿನ ಹಾಗು ಶಿಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು
 3. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಐಸಿಟಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು

ಕಲಿಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಘಟನೆಗಳು

 1. ವಿಜಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೇಜ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಹ್ವಾನಿತ ಮಾತುಕತೆ
 2. ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಬರಹ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಘಟನೆಗಳು (ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ)

TCOL ಹಂತ 3 (2018-21)- ಶಾಲಾ ನಾಯಕತ್ವ ವಲಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು - ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಜುಲೈ 13, 2018 ಕಾರ್ಯಗಾರ 1
ಆಗಸ್ಟ್‌ 29-30, 2018 ಕಾರ್ಯಗಾರ 2- ನನ್ನ ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ಕೋನದ ಉದ್ದೇಶಗಳು
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 28-29, 2018 ಕಾರ್ಯಗಾರ 3- ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶಾಲಾ ಬೆಂಬಲ
ನವೆಂಬರ್‌ 16-17, 2018 ಕಾರ್ಯಗಾರ 4- ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ, ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ
ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 14-15, 2018 ಕಾರ್ಯಗಾರ 5- ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ
ಜನವರಿ 24-25, 2018 ಕಾರ್ಯಗಾರ 6- ಟಿಕಾಲ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2018-19ಗಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು 2019-20ಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ

೨೦೧೮-೧೯ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

 1. 2018 ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 1, ಜುಲೈ 13, 2018
 2. 2018 ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 2, ಆಗಸ್ಟ್ 29-30, 2018
 3. 2018 ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 3, ಫೆಬ್ರವರಿ 6 2019
 4. 2018 ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 4,
 5. 2019 ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 5,

TCOL ಹಂತ 2 (2014-17)

TCOL ಹಂತ 2 ಕಾರ್ಯಗಾರದ ವಿವರಗಳು - ಮುಗಿದಿವೆ