ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲಿಕಾ ಸಮುದಾಯ (ಟಿಕಾಲ್) ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 3

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲಿಕಾ ಸಮುದಾಯ (ಶಿಕಸ)

ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲಿಕಾ ಸಮುದಾಯ (ಶಿಕಸ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಲಿಕಾ ಸಮುದಾಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಮೂಲಕ ನೆರವಾಗಬಲ್ಲದು ಎಂಬುವುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು, ವಿವಿಧ ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 3ರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂರನೇ ಹಂತವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 3ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 2018 ರಿಂದ 2021ರ ವರೆಗೆ (ಮೂರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಗಳು) ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ 2014-17ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಹೋಗಲಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂರನೇ ಹಂತದ (2018-21) ಗುರಿಗಳು

 1. 'ಕಲಿಕಾ ಸಮುದಾಯ'ದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಾಂತರ ಕಲಿಕೆ ಹಾಗು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು.
 2. ಐಸಿಟಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಗು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸ್ವಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಬೋಧನೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು.
 3. ಕಲಿಕಾ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಐಸಿಟಿಯನ್ನ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ.
 4. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗು ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳಿಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು.
 5. ಮೇಲಿನವುಗಳನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗು ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಳಿಸುವುದು.

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಎರಡು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ:

 1. ಗಣಿತ ಹಾಗು ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಐಸಿಟಿ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳು
 2. ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಆಡಳಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಆಧಾರಿತ ಐಸಿಟಿ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಕೆಲಸದ ಪ್ರದರ್ಶನ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಂತ್ರಗಳು

 1. ಆಸಕ್ತ, ಗುರುತಿಸಿದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಇದು ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ:
  1. ಗುರುತಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನ
  2. ಶಾಲಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು.
  3. NCERTಯ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ-2013'ನಂತೆ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಸಾಕ್ಷರತಾ ತರಗತಿಗಳು
  4. ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗು ನಿರ್ವಹಣೆ
  5. IVRS ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪೋಷಕರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ.
  6. ಆಸಕ್ತ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಪುಟಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯ.
 2. ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ, ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳು ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗು ತಿಂಗಳ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ದಿನದಂದು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಶಾಲೆಗಳ ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹ ಕಲಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
 3. ಕ್ನಡ ಹಾಘು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಹಾಗು ಅಪ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡುವುದು; ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡುವುದು

ವಲಯ ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳ ದಿನಾಂಕಗಳು

ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವುದು 2018-19ರ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳ ಅನುಸೂಚಿ. ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಗಣಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು

ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ
ಆಗಸ್ಟ್‌ 1-2, 2018 ಗಣಿತ
ಆಗಸ್ಟ್‌ 16-17, 2018 ಭಾಷೆಗಳು
ಆಗಸ್ಟ್‌ 22, 2018 ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 6-7 2018 ಗಣಿತ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 19-20, 2018 ಭಾಷೆಗಳು
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 28, 2018 ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು
ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 4-5, 2018 ಗಣಿತ
ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 11-12, 2018 ಭಾಷೆಗಳು
ನವೆಂಬರ್‌ 16, 2018 ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು
ನವೆಂಬರ್‌ 21 - 22, 2018 ಗಣಿತ
ನವೆಂಬರ್‌ 28-29, 2018 ಭಾಷೆಗಳು
ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 14, 2018 ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು
ಜನವರಿ 3-4, 2019 ಗಣಿತ
ಜನವರಿ 10-11, 2019 ಭಾಷೆಗಳು
ಜನವರಿ 24, 2019 ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು

ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸಗಳು

ತರಗತಿ ಹಾಗು ಶಾಲಾ ಹಂತದ ಕಲಿಕಾ ಬೋಧನೆಗೆ ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಂಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಹಾಗು ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದು. BHS ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೆ ಗಣಿತ ಹಾಗು ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗಣಿತ,ಕನ್ನಡ ಹಾಗು ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.

ಆಭ್ಯಾಸಕ್ರಮದ ಹಂತಗಳು

 1. ಗಣಿತ
 2. ಕನ್ನಡ
 3. ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌
 4. ಶಾಲಾ ನಾಯಕತ್ವ (ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು)
 5. ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ
 6. ವಿಜ್ಞಾನ

ಉದ್ದೇಶಿತ ಗುರಿಗಳು

 1. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪರಿಚಿತರಾದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗುಂಪೊಂದನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 3ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.
 2. ಭಾಗವಹಿಸುವ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸುಧಾರಣೆ (ವಲಯ ಹಾಗು ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ)
 3. ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕೆ, ಬೋಧಕರ ಕಲಿಕೆ ಹಾಗು ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಯೋಜಿತ ಮಾದರಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ.
 4. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಗುರುತು ಹಾಗು ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.
 5. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗು ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ, ಸ್ಪಂದಿಸುವ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಲಿಕಾ ಸಮುದಾಯದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (2014-17 ಮುಗಿದಿದೆ)

2014-17ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 3ರ ೧೬ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎರೆಡು ಘಟಕಗಳು ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮುದಾಯ ಕಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳು ಹಾಗು ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿವೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ಟಿಕಾಲ್‌ನ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿತ್ತು:

 1. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಬೋಧನಾ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು
 2. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು
 3. ಹೊಸ ತರಗತಿಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ
 4. ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು
 5. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಗುರುತನ್ನು ಸಬಲಗೊಳಿಸುವುದು
ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳು

ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸಗಳ ದಕ್ಷಿಣ ೩ರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಾಗು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತುಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯಗಾರ ಹಾಗು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಕ್ರಮಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು:

 1. ಉತ್ತಮ ಬೋಧನೆ-ಕಲಿಕೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು
 2. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಲಿಕೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು
 3. ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಲಿಕೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು, ಹದಿಹರೆಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶd ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು.
 4. ತರಗತಿ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ICT ಏಕೀಕರಣದಿಂದ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾದ ಮಾದರಿ ವಲಯ ರಚನೆ
 5. ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ರೂಪವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದು.
ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಕಲಸದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿಗಳು
2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸಗಳು

ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹ ರಾಜ್ಯ / ಜಿಲ್ಲಾ ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದರು.

ಮೇ 28, 2014 ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ - I
ಜೂನ್‌ 19, 2014 ಗಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ - I
ಜೂನ್‌ 23, 2014 ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ - I
ಜೂನ್‌ 26, 2014 ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ - I
ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2014 ಗಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ - II
ಆಗಸ್ಟ್ 4-5, 2014 ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ - I
ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 22, 2014 ಗಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ - III
ಡಿಸಂಬರ್ 22,29, 2014 ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ - II
2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸಗಳು

ಮೇ 18, 2015 ರಂದು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ವರ್ಷದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಈ ವರ್ಷ, ಜುಲೈನಿಂದ ನವೆಂಬರ್, ಕೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳು ಕೆಳಗಿವೆ.

TCOL Workshops for 2015-16 1st term Circular from DIET July 2015, page 1-min.png TCOL Workshops for 2015-16 1st term Circular from DIET July 2015, page 2-min.png

ಕನ್ನಡ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಹ ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾದರು.

ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನ ಘಟನೆಗಳು ಜಿಎಚ್ಎಸ್ ಜಯನಗರ 9 ನೇ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸಗಳು

ಜೂನ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಈ ವರ್ಷದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಈ ವರ್ಷ, ಜುಲೈನಿಂದ ನವೆಂಬರ್‌ವರೆಗೆ, ಕೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ವಿವರಗಳು ಕೆಳಗಿವೆ.

ಕನ್ನಡ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹ ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಳಗಿನ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು / ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

 1. ಹದಿಹರೆಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ / ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
 2. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಲಯ-ಮಟ್ಟದ ಘಟನೆಗಳು
ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ

ಜಿಎಚ್ಎಸ್ ಅಗರಾ, ಜಿಎಚ್ಎಸ್ ಬೇಗೂರು, ಜಿಎಚ್ಎಸ್ ದೊಮ್ಮಲೂರು, ಜಿಎಚ್ಎಸ್ ಈಜೀಪುರಾ, ಜಿಹೆಚ್ಎಸ್ ಜಯನಗರ 9 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಿಹೆಚ್ಎಸ್ ಕೋನಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ, ಜಿಎಚ್ಎಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಜಿಎಚ್ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಶಾಲಾ ಆಧಾರಿತ ಕೆಲಸ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಗಮನವು ಇಂತಿವೆ:

 1. ಗಣಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ತರಗತಿಗಳು
 2. ಕನ್ನಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ತರಗತಿಗಳು
 3. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ
 4. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯದ ದಸ್ತಾವೇಜು
 5. ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು IVRS ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು
 6. ವಿಜ್ಞಾನ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು
 7. ಭಾಷಾ ಉತ್ಸವಗಳು
 8. ಪೋಷಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಶಾಲೆಗಳು ಆಡಿಯೋ ದೃಶ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ

ಗಮನಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು

 1. ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ - ತರಗತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು
 2. ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
 3. ಸುಧಾರಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಡನಾಟ
 4. ಶಾಲೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ನೋಡಿದರು
  1. ಸಾಮಾನ್ಯ ತೊಂದರೆಗಳು
  2. ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಪರಿಹಾರಗಳು
  3. ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು
 5. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಐಸಿಟಿ ಕಲಿಯುವುದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ
 6. ರಚನಾತ್ಮಕವಾದಿ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತದೆ

TCOL Phase 2 Video

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ 3 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ವೆಬ್ ಪುಟಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ 3 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ವೆಬ್ ಪುಟಗಳು

ದಕ್ಷಿಣ 3 ವಲಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು