ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ೨ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಹೇಳಿ ಬರೆಯಿರಿ" ಪುಟದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಇತಿಹಾಸ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಕಲಿಕೋದ್ದೇಶಗಳು

1. ವಿಷಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

1. ಕೌಶಲ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

1. ತರಗತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳು

1. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಮಯ

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ / ಸೂಚನೆಗಳು, ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು, ಯಾವುದಾದರೂ

ಅಗತ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು)

ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು?

ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನುಸರಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು / ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೀಡಬಹುದು?