ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ೫ ಚಿತ್ರಾಧಾರಿತ ಕಥೆ - ಮನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಕಲಿಕೋದ್ದೇಶಗಳು 1. ವಿಷಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು 1. ಕೌಶಲ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು 1. ತರಗತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳು 1. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಮಯ

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ / ಸೂಚನೆಗಳು, ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು, ಯಾವುದಾದರೂ

ಅಗತ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು)

ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು?

ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು 1. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನುಸರಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು / ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೀಡಬಹುದು? 1.