ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೋನಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಎರಡು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಛೇದಕವು ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಕೋನಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು, ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು , ಮೈತ್ರಿ ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು.

ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು ಸಮ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಅಂದಾಜು ಸಮಯ

೩೦ ನಿಮಿಷಗಳು

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ

ಬಿಂದು, ರೇಖೆಗಳು, ಕೋನಗಳು,ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳ ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನ

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

 • ಡಿಜಿಟಲ್: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್.

Download this geogebra file from this link.


ವಿಧಾನ/ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

 • ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳ ತಪಶೀಲ ಚೌಕವನ್ನು ಗುರುತಿಸದೆ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಜಾರುಕವನ್ನು ಸರಿಸಿ
 • ಎರಡು ರೇಖೆಗಳು ಹೇಗೆ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿವೆ?
 • ಎರಡು ರೇಖೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ರೇಖೆಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?
 • ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಾರುಕವನ್ನು ತನ್ನಿ: ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳ ತಪಶೀಲ ಚೌಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
 • ಎರಡು ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸ್ಲೈಡರ್ ಅನ್ನು ಸರಿಸಿ
 • ಛೇದಕ ಮತ್ತು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಯು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ: ಇತರ ಯಾವ ಕೋನಗಳು ಸಮಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ?
 • ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನವು ಅನುರೂಪ ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮಾವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ?
 • ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು ಯಾವುವು, ಅವು ಸಮಾವಾಗಿವೆಯೇ?

ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

 1. ಯಾವುದೇ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳು ಸಮಾಂತರವಾಗಿರಲು ಎಷ್ಟು ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮಾವಾಗಿರಬೇಕು?
 2. ಛೇದಕ ಎರಡು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜೋಡಿ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ?
 3. ಛೇದಕ ಎರಡು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜೋಡಿ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ?