ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ತಾಣಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search
See in English

ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಾಧಾರಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಲತಾಣಗಳು

  1. KOER - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ
  2. ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಲೇಖನಗಳು

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬ್ಲಾಗ್‌ಗಳು

  1. ಶಶಿಕುಮಾರ್ - ಇತಿಹಾಸ : https://kannadakanaja-history.blogspot.com/, ಭೂಗೋಳ : https://kannadakanaja-geography.blogspot.com/