ಸರಳಯುಗ್ಮ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ೧

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಬಾಹುಗಳು ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ಕಿರಣಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳು ಸರಳಯುಗ್ಮ ಕೋನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಿರಣವು ನಿಂತಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ೧೮೦° ಇದು ಸರಳಯುಗ್ಮ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ೧ ರ ಪ್ರಮೇಯವಾಗಿದೆ.

ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಬಾಹುಗಳು ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ಕಿರಣಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳು ಸರಳಯುಗ್ಮ ಕೋನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಅಂದಾಜು ಸಮಯ

೩೦ ನಿಮಿಷಗಳು

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ

ಬಿಂದು, ರೇಖೆಗಳು, ಕೋನಗಳ ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನ

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

  • ಡಿಜಿಟಲ್: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್.

Download this geogebra file from this link.


ವಿಧಾನ/ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

  • ಪೂರ್ವ ಕರ ನಿರತ ಚಟುವಟಿಕೆ
  • B ಬಿಂದುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಿ ಬಿಂದುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ
  • ರೇಖೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಕೋನ ಯಾವುದು?
  • ಸಿ ಬಿಂದು ಅನ್ನು ಮೇಲೆ ಸರಿಸಿ ಮತ್ತು O ಬಿಂದುವಿನ ಸುತ್ತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ
  • ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೋನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ?
  • ರೂಪುಗೊಂಡ ಕೋನಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ: ಅವುಗಳ ಅಳತೆ ಏನು?
  • ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ೧೮೦o ಕೋನವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆಯೇ?
  • ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಸರಳಯುಗ್ಮ ಕೋನವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆಯೇ?
  • ಸಿ ಬಿಂದುವಿನ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋನಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ∠BOA ∠BOC ∠COA ∠BOC + ∠COA ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಸರಳಯುಗ್ಮ ಕೋನವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆಯೇ?
.

ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಸರಳಯುಗ್ಮ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ೧ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?