ಸರ್ವಸಮತೆಯ ಪರಿಚಯ(೩ ಗಣಗಳೊಂದಿಗೆ)

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಉದ್ದೇಶಗಳು

  • ಸರ್ವಸಮತೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು
  • ಸರ್ವಸಮತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಅಂದಾಜು ಸಮಯ

10 ನಿಮಿಷಗಳು

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ

ಬಿಂದು, ರೇಖೆಗಳು, ಕೋನಗಳು,ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು ಚೌಕದ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು ಚೌಕದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನ

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಡಿಜಿಟಲ್: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲದ: ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್

ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

Download this geogebra file from this link.


ವಿಧಾನ/ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

  • ಸರ್ವಸಮ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು?
  • 1 ನೇ ಗಣವನ್ನು ತಪಶೀಲ ಚೌಕವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿ
  • ನಿಮ್ಮ ಮೌಸ್ ಬಳಸಿ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಎಳೆದು ಬಿಡಿ.ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಐಕ್ಯವಾದರೆ, ಅವು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿವೆ.
  • ತ್ರಿಭುಜ A ,ತ್ರಿಭುಜ B ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ C ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿವೆ?
  • ಗಣ 1 - ತ್ರಿಭುಜ A ತ್ರಿಭುಜ B ಗೆ ಸರ್ವಸಮವಾಗಿದೆ.

ತ್ರಿಭುಜ B ತ್ರಿಭುಜ A ಗೆ ಸರ್ವಸಮವಾಗಿದೆ ತ್ರಿಭುಜ C ತ್ರಿಭುಜ A ಗೆ ಸರ್ವಸಮವಾಗಿಲ್ಲ . ತ್ರಿಭುಜ C ತ್ರಿಭುಜ B ಗೆ ಸರ್ವಸಮವಾಗಿಲ್ಲ

  • 2 ನೇ ಗಣವನ್ನು ತಪಶೀಲ ಚೌಕವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿ
  • ಚೌಕ 1 ,ಚೌಕ 2 ಮತ್ತು ಚೌಕ 3 ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿವೆ?
  • ಗಣ 2 - ಚೌಕ 1 ಚೌಕ 2 ಗೆ ಸರ್ವಸಮವಾಗಿದೆ.

ಚೌಕ 2 ಚೌಕ 1 ಗೆ ಸರ್ವಸಮವಾಗಿದೆ ಚೌಕ 3 ಚೌಕ 1 ಗೆ ಸರ್ವಸಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಚೌಕ 3 ಚೌಕ 2 ಗೆ ಸರ್ವಸಮವಾಗಿಲ್ಲ.

ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು