ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತಿಹಾಸ

ವಿಜ್ಞಾನದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ

ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೋಧನೆ

ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ_ಮತ್ತು_ಪಠ್ಯವಸ್ತು

ವಿಷಯಗಳು

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳುSee in English

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ತಾಳೆಪಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ


ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ

ಚಿತ್ರ:Plantkingdom.mm

ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ

ಎನ್ ಸಿ ಈ ಆರ್ ಟಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಹರಿವು

http://ncert.nic.in/NCERTS/textbook/textbook.htm?kebo1=3-22

ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು

ಸಂಬಂಧ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಬೋಧನೆಯ ರೂಪುರೇಶಗಳು

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ #1 ಬಹುಕೋಶೀಯ ಶೈವಲಗಳು

ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

 1. ಬಹುಕೋಶೀಯ ಶೈವಲಗಳು ವಾಹಕನಾಳರಹಿತ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಸಸ್ಯಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯುವ ರು
 2. ಬಹುಕೋಶೀಯ ಶೈವಲಗಳನ್ನು ವರ್ಣಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸುವರು
 3. ಬಹುಕೊಶೀಯ ಶೈವಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೊತ್ಪತ್ತಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯುವರು.

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಬಹುಕೊಶೀಯ ಶೈವಲಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಕಾಸ ಗೊಂಡ ಪುರಾತನ ಸಸ್ಯ ಗಳು .ಇಡಿ ಸಸ್ಯ ದೇಹವು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಥಾಲಸ್ ಎಂಬ ದೇಹರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಬಹುಕೊಶೀಯ ಶೈವಲಗಳನ್ನು ವರ್ಣಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಸಿರು ಶೈವಲಗಳು,ಕಂದು ಶೈವಲಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಶೈವಲಗಳು ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಸ್ಯದೇಹವು ಲಿಂಗಾಣು ಜನಕವಾಗಿದ್ದು,ಬೀಜಾಣುಜನಕವು ಲಿಂಗಾಣುಜನಕದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯು ಕಾಯಜ,ನಿರ್ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಲಿಂಗರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಬಹುಕೊಶೀಯ ಶೈವಲಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಕಾಸ ಗೊಂಡ ಪುರಾತನ ಸಸ್ಯ ಗಳು .
ಇಡಿ ಸಸ್ಯ ದೇಹವು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಥಾಲಸ್ ಎಂಬ ದೇಹರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಬಹುಕೊಶೀಯ ಶೈವಲಗಳನ್ನು ವರ್ಣಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಸಿರು ಶೈವಲಗಳು,ಕಂದು ಶೈವಲಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಶೈವಲಗಳು ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಸ್ಯದೇಹವು ಲಿಂಗಾಣು ಜನಕವಾಗಿದ್ದು,ಬೀಜಾಣುಜನಕವು ಲಿಂಗಾಣುಜನಕದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯು ಕಾಯಜ,ನಿರ್ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಲಿಂಗರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #

 1. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 1,ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಸಿರು ಶೈವಲಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ,ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ದರ್ಶಕ ದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ,ವಿಶೇ ಷವಾಗಿ ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಾಕಾರದ ಕ್ಲೊರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಬಹುದು. "
 2. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 2,ವಿವಿಧ ಶೈವಲಗಳ ಮಾದರಿಯ ನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವುಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು"

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ #2ಹಾವಸೆ ಸಸ್ಯಗಳು

ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

 1. ಹಾವಸೆ ಸಸ್ಯಗಳ ದೇಹರಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವರು
 2. ಹಾವಸೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೈಜಾಯಿಡ್ ನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುವರು
 3. ಹಾವಸೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನಚಕ್ರದ ಹಂತಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವರು
 4. ಹಾವಸೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಣು ಜನಕ ಪ್ರಧಾನ ಸಸ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ ರು

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು - ಇವುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಂಚಲು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #

 1. ಹಾವಸೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವುಗಳ ದೇಹರಚನೆ ಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು, ಸಸ್ಯದೇಹದಲ್ಲಿ ರೈಜಾಯಿಡ್ ,ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಕಿಗೊನಿಯಂಗಳನ್ನು ಮಸೂರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು
 2. ಲಿಂಗಾಣುಜನಕದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿರುವ ಬೀಜಾಣುಜನಕ ವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ತಿಳಿಸುವು ದು

ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು=

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ==

ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು - ಇವುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಂಚಲು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #

 1. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 1,ಹಾವಸೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವುಗಳ ದೇಹರಚನೆ ಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು, ಸಸ್ಯದೇಹದಲ್ಲಿ ರೈಜಾಯಿಡ್ ,ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಕಿಗೊನಿಯಂಗಳನ್ನು ಮಸೂರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು "
 2. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 2,ಲಿಂಗಾಣುಜನಕದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿರುವ ಬೀಜಾಣುಜನಕ ವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ತಿಳಿಸುವು ದು "


ಸಿ.ಸಿ.ಇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಯೋಜನೆಗಳು

 1. ವಿವಿಧ ಸಸ್ಯಗಳ ಹರ್ಬೇರಿಯಮ್ ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು
 2. ಏಕದಳ ಹಾಗೂ ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೀಜಗಳ ಮೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು

ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಗಳು

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಲೋಪ ದೋಷಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು

ಚಟುವಟಿಕೆ - ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಹೆಸರು

ಅಂದಾಜು ಸಮಯ

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು, ಇದ್ದರೆ

ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ

ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು

ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು, /ಲಿಂಕ್ ಗಳು/ಕರಣಿಗಳು

ವಿಧಾನ: (ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ)

ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು( ಚರ್ಚಾಧಾರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)

ಮಾಲ್ಯಮಾಪನ(ಮಗುವಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಿಂದುರುಗಿ ವಿಷಯ ಪುಟದ ಲಿಂಕ್