ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲೀನ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಉದ್ದೇಶಗಳು:

ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಕಕಾಲೀನ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು.

ಅಂದಾಜು ಸಮಯ:

೧೦ ನಿಮಿಷಗಳು

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರೇಖೆಗಳ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಛೇಧಕದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಡಿಜಿಟಲ್: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲದ: ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್

ವಿಧಾನ/ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

 1. ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲೀನ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.
 2. ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಗೋಡೆಗಳು, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಕಪ್ಪು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
 • ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:
 1. ರೇಖೆಗಳು ಯಾವುವು?
 2. ರೇಖಾಖಂಡಗಳು ಯಾವುವು?
 3. ಛೇಧಿಸುವ ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಛೇಧಿಸದ ರೇಖೆಗಳು ಯಾವುವು?
 4. ಸಮಾಂತರ ಮತ್ತು ಸಮಾಂತರವಲ್ಲದ ರೇಖೆಗಳು ಯಾವುವು?
 5. ಏಕಕಾಲೀನ ರೇಖೆಗಳು ಯಾವುವು?
 6. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ಏಕಕಾಲೀನ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತೀರಿ?
 • ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ:
 1. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ರೇಖೆಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿವೆಯೇ?
 2. ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿವೆಯೇ?

ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

 1. ಏಕಕಾಲೀನ ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಏಕರೇಖಾಗತ ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸಿ.
 2. ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಏಕಕಾಲೀನ ರೇಖೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ.