ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಉದ್ದೇಶಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣಗಳು

ಮಾದರಿಗಳು

ಚಿತ್ರಪಟ ಹಾಗೂ ಸಿ ಡಿ ಗಳು

ಸ್ಲೈಡ್ ಗಳು

Vaishampayan. K Joshi Sir


Asst. Teacher, Girls Govt High School SIRWAR Tq:Manvi Dt:Raichur

Shared By : Narayan Babanagar

Shared By : Harish Mandya