ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ ತರಬೇತಿ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೩

ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು


[maximize]

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ(ಅಜೆಂಡಾ) ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಶ್ನೇಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ಕಾರ್ಯಗಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಕ್ಷಿಸಿ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಪಿಡಿಗಳು

 1. ಕೊಯರ್ ಬಗೆಗಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೈಪಿಡಿ
 2. GIMP ಕೈಪಿಡಿ
 3. ಪಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಫೊಟೊ upload ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದ ಕೈಪಿಡಿ
 4. ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹುಡುಕುವ ಬಗೆಗಿನ ಕೈಪಡಿ
 5. ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ ಬಗೆಗಿನ ಟಿಪ್ಪಣಿ
 6. ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿಗಳು
 7. ಪ್ರಭಾವ ವಲಯ ಕಾಳಜಿವಲಯ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಪತ್ರ
 8. ಭಾಗೀದಾರರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಪತ್ರ
 9. ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ತರಗತಿ ವಾತಾವರಣ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಪತ್ರ
 10. ICT ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೈಪಿಡಿ
 11. Kai ming Chang - School Vision