Blogs

Development and management of School Library - Shabana

Dear All,

Please find here with the attached narrative on school library.
Share your suggestions to improve

Regards
Shabana

Beautification of School environment - A Chandrashekar

Dear All,

Please find here with the attached narrative on beautification of school environment.
share your valuable feedback for this.

Regards
A Chandrashekar

Development of Cluster Resource Center - B V Kori

Dear All,

Please find here with the attached narrative on CRC Development.
I expect valuable suggestions and feedback .

Regards
B V Kori

Strengthening SDMC Meeting - Gangadhar

Dear All,

Please find here with the attached narrative on SDMC Meeting.
Expecting your valuable feedback and comment

Regards
Gangadhar

Development and management of School Library -Aski

Dear All,

Please find here with the attachment

Regards
Aski

SDMC Meeting

Please find the attachment

ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿವFಹಣೆ

ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ನಿವFಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ವಲಯ, ಸಕಾFರಿ ಉದುF ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಣ ಶಾಲಾ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಆಕಷFನೀಯಗೊಳಿಸಿದ ಅಣುಭವ

ನಾನು ಎಂ.ಡಿ.ಪಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಡೆದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಎಂಡಿ.ಎಫ್ ಆಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ ಗಳಿಗೆ ಈ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವಾಗ ನನಗೆ ಶಾಲಾವಾತಾವರಣವನ್ನು ಆಕಷFಣೆಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಮಾಗFದಶFನ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒದಗಿ ಬಂತು. ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ಶಾಲೆಗಳೆಂದರತ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರ.ಶಾಲೆ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ, ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೋಣಿ, ಸ.ಹಿಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಪತ್ತೊಂಜಿಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸ.ಉ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಣ ಮೂಂತಾದುವು
ನಾನು ಮಾಗFದಶFನ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪ್ರಕಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂತು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇದು

Pages